អំពី

nkdlicense

នគរដ្រេហ្គន ជាបណ្តាញព័ត៌មានថ្មីដែលកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រិយមិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនិងនៅបរទេសអាចទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការ ច្បាស់លាស់។ គោលបំណងចម្បងនៃនគរដ្រេហ្គនគឺ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចទទួលបានព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយដែលផ្សាយ តាមបណ្តាញអ៊ុីនធើណែត។

Nokor Dragon News is a Khmer-language news site focused on breaking news from across Cambodia. Nokor Dragon’s main purpose is to deliver all the latest news that matters to Cambodian citizens through online channels, website, mobile app, and social media.

ទំនាក់ទំនង៖
សូមទំនាក់ទំនងលេខៈ
012 864 189 / 088 4111157

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Naza Wedding