បាល់ទាត់នៅអុីតាលី Serie A ថ្ងៃនេះ Fiorentina, InterMilan, Roma មានប្រៀបក្នុងទឹកដី ខណៈ Palermo, Chievo ប៉ះក្រុមខ្លាំង

ចែករំលែក៖

pescara-0-1-acmilan

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអុីតាលី Serie A ថ្ងៃនេះក្រុម Fiorentina, InterMilan, Roma ជាក្រុមដែលមានប្រៀបជាងគូ ប្រកួតក្នុងទឹកដី ។ ចំណែកក្រុម Palermo, Chievo ប៉ះក្រុមខ្លាំងក្នុងទឹកដី។

Pescara(17) Vs Empoli(18)
Pescara ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Udinese ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Atalanta ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ ACMilan ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Empoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Chievo ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Napoli ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Roma ០-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/05/14Empoli 2 – 0 Pescara
29/12/13Pescara 1 – 2 Empoli
21/01/12Empoli 0 – 2 Pescara
31/08/11Pescara 3 – 2 Empoli
23/02/11Pescara 1 – 0 Empoli
31/08/10Empoli 0 – 0 Pescara
ទស្សនៈWDW:Pescara 0 – 1 Empoli
ទស្សនៈPD:Pescara 0 – 0 Empoli
ទស្សនៈAsianB: Empoli អាចឈ្នះ

Chievo(11) Vs Juventus(1)
Chievo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Empoli ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Bologna ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Crotone ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Juventus ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sampdoria ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Napoli ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Lyon ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/01/16Chievo 0 – 4 Juventus
13/09/15Juventus 1 – 1 Chievo
25/01/15Juventus 2 – 0 Chievo
30/08/14Chievo 0 – 1 Juventus
16/02/14Juventus 3 – 1 Chievo
26/09/13Chievo 1 – 2 Juventus
ទស្សនៈWDW:Chievo 0 – 1 Juventus
ទស្សនៈPD:Chievo 1 – 2 Juventus
ទស្សនៈAsianB: Juventus អាចឈ្នះ

Genoa(10) Vs Udinese(13)
Genoa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sampdoria ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ AC Milan ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Atalanta ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Udinese ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Pescara ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Palermo ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Torino ២-២ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/02/16Genoa 2 – 1 Udinese
04/10/15Udinese 1 – 1 Genoa
04/04/15Genoa 1 – 1 Udinese
02/11/14Udinese 2 – 4 Genoa
16/02/14Genoa 3 – 3 Udinese
25/09/13Udinese 1 – 0 Genoa
ទស្សនៈWDW:Genoa 2 – 0 Udinese
ទស្សនៈPD:Genoa 2 – 1 Udinese
ទស្សនៈAsianB: Udinese អាចឈ្នះ

Palermo(19) Vs AC Milan (3)
Palermo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Roma ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Udinese ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Cagliari ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
AC Milan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Juventus ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Genoa ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Pescara ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/02/16Palermo 0 – 2 ACMilan
20/09/15ACMilan 3 – 2 Palermo
04/04/15Palermo 1 – 2 ACMilan
03/11/14ACMilan 0 – 2 Palermo
17/03/13ACMilan 2 – 0 Palermo
31/10/12Palermo 2 – 2 ACMilan
ទស្សនៈWDW:Palermo 1 – 2 ACMilan
ទស្សនៈPD:Palermo 0 – 3 ACMilan
ទស្សនៈAsianB: ACMilan អាចឈ្នះ

Sassuolo(16) Vs Atalanta(6)
Sassuolo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Roma ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Lazio ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Rapid Wien ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Atalanta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ InterMilan ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Pescara ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Genoa ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/01/16Atalanta 1 – 1 Sassuolo
13/09/15Sassuolo 2 – 2 Atalanta
12/04/15Atalanta 2 – 1 Sassuolo
09/11/14Sassuolo 0 – 0 Atalanta
06/04/14Atalanta 0 – 2 Sassuolo
05/12/13Atalanta 2 – 0 Sassuolo
ទស្សនៈWDW:Sassuolo 0 – 1 Atalanta
ទស្សនៈPD:Sassuolo 2 – 0 Atalanta
ទស្សនៈAsianB: Sassuolo អាចឈ្នះ

Fiorentina (7) Vs Sampdoria(14)
Fiorentina ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Crotone ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bologna ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Liberec ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Sampdoria ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Genoa ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Juventus ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ InterMilan ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/04/16Fiorentina 1-1 Sampdoria
09/11/15Sampdoria 0-2 Fiorentina
04/04/15Fiorentina 2-0 Sampdoria
02/11/14Sampdoria 3-1 Fiorentina
30/03/14Sampdoria 0-0 Fiorentina
11/11/13Fiorentina 2-1 Sampdoria
ទស្សនៈWDW:Fiorentina 1-0 Sampdoria
ទស្សនៈPD:Fiorentina 1 – 1 Sampdoria
ទស្សនៈAsianB: Sampdoria អាចឈ្នះ

InterMilan(12) Vs Crotone(20)
InterMilan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Torino ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sampdoria ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Southampton ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Crotone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Napoli ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Fiorentina ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Chievo ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:InterMilan 2 – 0 Crotone
ទស្សនៈPD:InterMilan 2 – 0 Crotone
ទស្សនៈAsianB: InterMilan អាចឈ្នះ

Roma(2) Vs Bologna(15)
Roma ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sassuolo ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Empoli ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Austria Wien ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
Bologna ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sassuolo ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Chievo ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Fiorentina ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/04/16Roma 1 – 1 Bologna
22/11/15Bologna 2 – 2 Roma
23/02/14Bologna 0 – 1 Roma
30/09/13Roma 5 – 0 Bologna
27/01/13Bologna 3 – 3 Roma
16/09/12Roma 2 – 3 Bologna
ទស្សនៈWDW:Roma 3 – 0 Bologna
ទស្សនៈPD:Roma 3 – 0 Bologna
ទស្សនៈAsianB: Roma អាចឈ្នះ

អុីតាលី Serie B
Avellino(18) Vs Frosinone(4)
Avellino ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Novara ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ternana ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ SPAL ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Frosinone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Vicenza ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ SPAL ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Cesena ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/02/15Avellino 3 – 0 Frosinone
24/09/14Frosinone 0 – 0 Avellino
03/12/13Avellino 2 – 1 Frosinone
17/02/13Avellino 1 – 0 Frosinone
07/10/12Frosinone 2 – 1 Avellino
18/03/09Frosinone 2 – 0 Avellino

pescara-0-1-acmilan-1

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print