បាល់ទាត់ជម្រុះ World Cup តំបន់ អឺរ៉ុបថ្ងៃនេះ France, N.Ireland, England មានប្រៀបក្នុងទឹកដី ខណៈ San Marino, Romania, Czech ប៉ះក្រុមខ្លាំង

ចែករំលែក៖

Generated by  IJG JPEG Library

ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រុះ World Cup នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបថ្ងៃនេះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ France, N.Ireland, England មាន សង្ឃឹមឈ្នះក្នុងទឹកដី ។ ចំណែកក្រុម San Marino, Romania, Czech អាចនឹង ពិបាករកពិន្ទុពេលប៉ះជាមួយក្រុមខ្លាំងក្នុងទឹកដី ។

ពូល A
France Vs Sweden
France ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Belarus ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bulgaria ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Netherlands ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sweden ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Netherlands ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Luxembourg ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bulgaria ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/11/14France 1 – 0 Sweden
20/06/12Sweden 2 – 0 France
21/08/08Sweden 2 – 3 France
10/02/05France 1 – 1 Sweden
22/04/98Sweden 0 – 0 France
02/04/97France 1 – 0 Sweden

ពូល C
Czech Vs Norway
Czech ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ N.Ireland ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Germany ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Azerbaijan ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Norway ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Germany ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Azerbaijan ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ San Marino ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/03/14Czech 2 – 2 Norway
11/08/11Norway 3 – 0 Czech
17/11/05Czech 1 – 0 Norway
13/11/05Norway 0 – 1 Czech
07/09/95Czech 2 – 0 Norway
17/08/95Norway 1 – 1 Czech

N.Ireland Vs Azerbaijan
N.Ireland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Czech ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ San Marino ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Germany ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Azerbaijan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ San Marino ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Norway ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Czech ០-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/10/13Azerbaijan 2 – 0 N.Ireland
15/11/12N.Ireland 1 – 1 Azerbaijan
03/09/05N.Ireland 2 – 0 Azerbaijan
09/10/04Azerbaijan 0 – 0 N.Ireland

San Marino Vs Germany
San Marino ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Azerbaijan ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ N.Ireland ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Norway ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Germany ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Norway ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Czech ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ N.Ireland ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/06/07Germany 6-0 San Marino
07/09/06San Marino0-13Germany

ពូល E
Armenia Vs Montenegro
Armenia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Denmark ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Romania ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Poland ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Montenegro ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Romania ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Kazakhstan ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Denmark ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Denmark Vs Kazakhstan
Denmark ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Armenia ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Poland ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Montenegro ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Kazakhstan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Poland ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Montenegro ៥-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Romania ០-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/10/05Kazakhstan 1-2 Denmark
27/03/05Denmark 3-0 Kazakhstan

Romania Vs Poland
Romania ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Montenegro ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Armenia ៥-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Kazakhstan ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Poland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Kazakhstan ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Denmark ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Armenia ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/11/09Poland 0 – 1 Romania
17/04/02Poland 1 – 2 Romania
06/09/95Poland 0 – 0 Romania
29/03/95Romania 2 – 1 Poland

ពូល F
England Vs Scotland
England ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Slovakia ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Malta ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Slovenia ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Scotland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Malta ៥-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Lithuania ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Slovakia ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/11/14Scotland 1 – 3 England
15/08/13England 3 – 2 Scotland
18/11/99England 0 – 1 Scotland
13/11/99Scotland 0 – 2 England
15/06/96Scotland 0 – 2 England
24/02/68Scotland 1 – 1 England

Malta Vs Slovenia
Malta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Scotland ៥-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ England ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Lithuania ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Slovenia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lithuania ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Slovakia ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ England ០-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/05/03Malta 1 – 3 Slovenia
08/09/02Slovenia 3 – 0 Malta
09/02/96Malta 0 – 0 Slovenia
12/02/94Malta 0 – 1 Slovenia

Slovakia Vs Lithuania
Slovakia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ England ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Slovenia ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Scotland ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Lithuania ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Slovenia ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Scotland ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Malta ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/03/13Slovakia 1 – 1 Lithuania
08/09/12Lithuania 1 – 1 Slovakia
30/03/93Slovakia 2 – 2 Lithuania
14/10/92Lithuania 0-1 Slovakia ៕

france-1-0-netherlands-1

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print