ជម្រុះ World Cup តំបន់អឺរ៉ុបថ្ងៃនេះ ក្រុម Switzerland, Cyprus, Portugal, Belgium មានសង្ឃឹមឈ្នះក្នុងទឹកដី

switzerland-2-1-andorra-1

ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រុះ World Cup នៅតំបន់អឺរ៉ុប ថ្ងៃនេះក្រុម Switzerland, Cyprus, Portugal, Belgium ជាក្រុម ដែលមានប្រវត្តិល្អ មានសង្ឃឹមឈ្នះគូ ប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

ពូល A
Bulgaria Vs Belarus
Bulgaria ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Luxembourg ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ France ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sweden ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Belarus ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Netherlands ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Luxembourg ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Greece ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/03/14Bulgaria 2 – 1 Belarus
11/08/11Belarus 1 – 0 Bulgaria
07/06/07Bulgaria 2 – 1 Belarus
03/06/07Belarus 0 – 2 Bulgaria
29/03/00Bulgaria 4 – 1 Belarus

Luxembourg Vs Netherlands
Luxembourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bulgaria ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sweden ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Belarus ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Netherlands ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Belarus ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ France ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Belgium ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/11/07Netherlands 1-0 Luxembourg
03/09/06Luxembourg 0-1 Netherlands
15/12/94Netherlands 5-0 Luxembourg
08/09/94Luxembourg 0-4 Netherlands
18/11/71Luxembourg 0-8 Netherlands
25/02/71Netherlands 6-0 Luxembourg

ពូល B
Hungary Vs Andorra
Hungary ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Faroe Islands ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Switzerland ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Latvia ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Andorra ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Latvia ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Portugal ៦-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Switzerland ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/10/13Hungary 2 – 0 Andorra
08/09/12Andorra 0 – 5 Hungary

Switzerland Vs Faroe Islands
Switzerland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Portugal ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Hungary ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Andorra ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Faroe Islands ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Hungary ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Latvia ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Portugal ៦-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/06/05Faroe Islands 1-3 Switzerland
04/09/04Switzerland 6-0 Faroe Islands
03/06/01Faroe Islands 0-1 Switzerland
07/10/00Switzerland 5-1 Faroe Islands

Portugal Vs Latvia
Portugal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Switzerland ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Andorra ៦-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Faroe Islands ៦-០ ក្រៅផ្ទះ។
Latvia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Andorra ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Faroe Islands ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Hungary ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/10/05Portugal 3 – 0 Latvia
05/09/04Latvia 0 – 2 Portugal
04/06/95Portugal 3 – 2 Latvia
10/10/94Latvia 1 – 3 Portugal

ពូល H
Cyprus Vs Gibraltar
Cyprus ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Belgium ein ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Greece ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bosnia ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Gibraltar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Greece ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Estonia ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Belgium ៦-០ ក្នុងផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Belgium Vs Estonia
Belgium ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bosnia ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Gibraltar ៦-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Netherlands ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Estonia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bosnia ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Gibraltar ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Greece ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/10/09Estonia 2 – 0 Belgium
07/09/08Belgium 3 – 2 Estonia
12/10/03Belgium 2 – 0 Estonia
17/10/02Estonia 0 – 1 Belgium

Greece Vs Bosnia
Greece ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cyprus ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Estonia ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Belarus ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bosnia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Estonia ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Belgium ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Cyprus ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/03/13Bosnia 3 – 1 Greece
13/10/12Greece 0 – 0 Bosnia
11/08/11Bosnia 0 – 0 Greece
14/10/07Greece 3 – 2 Bosnia
12/10/06Bosnia 0 – 4 Greece
02/04/97Bosnia 0 – 1 Greece

switzerland-2-1-andorra

ដោយ៖ ណារាជ

ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print