បាល់ទាត់អុីតាលី Serie B ថ្ងៃនេះ Frosinone, Verona, Perugia, Carpi, Entella អាចរកបាន៣ពិន្ទុ

ចែករំលែក៖

frosinone-1-0-avellino

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអុីតាលី Serie B ថ្ងៃនេះក្រុម Frosinone, Verona, Perugia, Carpi, Entella ជាក្រុមដែលមានភាព រឹងមាំ និងសង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុក្នុងទឹកដី។

Cesena (21) Vs Pisa(12)
Cesena ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Entella ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Frosinone ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Brescia ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Pisa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Verona ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Salernitana ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Perugia ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/02/08Pisa 3 – 0 Cesena
09/09/07Cesena 1 – 2 Pisa
18/04/04Pisa 1 – 2 Cesena
23/11/03Cesena 2 – 0 Pisa
01/06/03Cesena 1 – 1 Pisa
25/05/03Pisa 1 – 0 Cesena

Benevento(6) Vs Cittadella(2)
Benevento ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Trapani ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Spezia ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ternana ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Cittadella ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Spezia ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Latina ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Salernitana ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/05/16Benevento 2- 4 Cittadella
09/01/05Cittadella 5- 2 Benevento
12/09/04Benevento 3- 1 Cittadella

Carpi(8) Vs Avellino(20)
Carpi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Perugia ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Ascoli ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Vercelli ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Avellino ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ternana ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ SPAL ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Frosinone ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/03/15Carpi 2 – 0 Avellino
12/10/14Avellino 1 – 0 Carpi
26/03/14Carpi 1 – 1 Avellino
19/10/13Avellino 4 – 1 Carpi
25/02/12Carpi 0 – 0 Avellino
13/10/11Avellino 1 – 0 Carpi

Frosinone(3) Vs Ascoli (13)
Frosinone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ SPAL ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Cesena ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Avellino ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Ascoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cittadella ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Salernitana ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Carpi ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/01/14Ascoli 0 – 1 Frosinone
02/09/13Frosinone 2 – 1 Ascoli
30/04/11Ascoli 3 – 1 Frosinone
27/11/10Frosinone 1 – 1 Ascoli
23/05/10Ascoli 1 – 2 Frosinone
06/01/10Frosinone 1 – 5 Ascoli

Verona(1) Vs Novara(14)
Verona ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Pisa ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Trapani ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Spezia ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Novara ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bari ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Ternana ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ SPAL ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/02/13Novara 1 – 0 Verona
22/09/12Verona 1 – 1 Novara
11/04/09Novara 1 – 1 Verona
16/11/08Verona 3 – 1 Novara
27/04/08Verona 2 – 1 Novara
02/12/07Novara 1 – 0 Verona

Perugia (5) Vs Trapani(22)
Perugia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Carpi ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Vicenza ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Pisa ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Trapani ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Benevento ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Verona ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Vicenza ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/02/16Perugia 0 – 2 Trapani
06/10/15Trapani 0 – 0 Perugia
02/05/15Perugia 1 – 0 Trapani
13/12/14Trapani 2 – 2 Perugia

Salernitana(16) Vs Ternana(19)
Salernitana ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៤-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ascoli ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Pisa ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Cittadella ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Ternana ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Avellino ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Novara ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Benevento ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/02/16Ternana 4 – 0 Salernitana
26/09/15Salernitana 2 – 1 Ternana
28/03/07Ternana 2 – 0 Salernitana
11/03/07Salernitana 1 – 1 Ternana
28/01/05Salernitana 1 – 1 Ternana
18/09/04Ternana 1 – 1 Salernitana

Entella(4) Vs Vercelli(15)
Entella ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Salernitana ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Cesena ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Brescia ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
Vercelli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Latina ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bari ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Carpi ០-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/02/16Vercelli 2 – 3 Entella
03/10/15Entella 1 – 0 Vercelli
21/04/15Entella 0 – 0 Vercelli
22/11/14Vercelli 2 – 0 Entella
27/04/14Entella 0 – 1 Vercelli
15/12/13Vercelli 0 – 0 Entella

Bari(11) Vs Spezia(10)
Bari ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Novara ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Vercelli ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Latina ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Spezia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Cittadella ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Benevento ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Verona ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/01/16Spezia 0 – 0 Bari
06/09/15Bari 4 – 3 Spezia
23/05/15Spezia 1 – 0 Bari
28/12/14Bari 0 – 3 Spezia
26/05/14Spezia 2 – 0 Bari
26/12/13Bari 1 – 2 Spezia

frosinone-1-0-avellino-1

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print