បាល់ទាត់មិត្តភាពអន្តរជាតិថ្ងៃនេះ Italy​, England ប៉ះក្រុមខ្លាំងខណៈ Ukraine, France មានសង្ឃឹមឈ្នះ

ចែករំលែក៖

italy-4-0-liechtenstein-1

ការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពអន្តរជាតិ (World – Friendlies) ថ្ងៃនេះក្រុម Italy, England ប៉ះជាមួយក្រុមខ្លាំង Germany និង Spain ។ ចំណែកក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Ukraine, Franceជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អជាងគូប្រកួត សង្ឃឹមឈ្នះទាំងក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន។

Russia Vs Romania
Russia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Costa Rica ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Belgium ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Qatar ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Romania ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Armenia ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Kazakhstan ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Poland ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/03/08Romania 3 – 0 Russia
21/01/93Romania 1 – 1 Russia

Mozambique Vs South Africa
Mozambique ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Mauritius ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Togo ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Kenya ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
South Africa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Burkina Faso ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Ghana ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Senegal ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/01/14South Africa 3-1 Mozambique
12/09/12South Africa 2-0 Mozambique
13/01/08South Africa 2-0 Mozambique

Hungary Vs Sweden
Hungary ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Faroe Islands ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Switzerland ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Latvia ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sweden ៥ប្រកួតចុង ក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Luxembourg ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bulgaria ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ France ២-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/09/11Hungary 2 – 1 Sweden
04/09/10Sweden 2 – 0 Hungary
06/09/09Hungary 1 – 2 Sweden
11/09/08Sweden 2 – 1 Hungary
08/09/05Hungary 0 – 1 Sweden
09/10/04Sweden 3 – 0 Hungary
03/04/03Hungary 1 – 2 Sweden

Ukraine Vs Serbia
Ukraine ៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ២ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Turkey ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Kosovo ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Finland ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Serbia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Moldova ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Austria ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Austria ១-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/02/09Serbia 0 – 1 Ukraine
26/03/08Ukraine 2 – 0 Serbia

Czech Vs Denmark
Czech ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Germany ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Azerbaijan ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Norway ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Denmark ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Poland ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Montenegro ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Kazakhstan ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/03/13Czech 0 – 3 Denmark
09/09/12Denmark 0 – 0 Czech
18/11/10Denmark 0 – 0 Czech
27/03/08Denmark 1 – 1 Czech
16/11/06Czech 1 – 1 Denmark
28/06/04Czech 3 – 0 Denmark
03/06/01Denmark 2 – 1 Czech

Italy Vs Germany
Italy ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Spain ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Macedonia ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Liechtenstein ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Germany ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Czech ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ N.Ireland ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ San Marino ៨-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/07/16Germany 1 – 1 Italy
30/03/16Germany 4 – 1 Italy
16/11/13Italy 1 – 1 Germany
29/06/12Germany 1 – 2 Italy
10/02/11Germany 1 – 1 Italy
05/07/06Germany 0 – 2 Italy
01/03/06Italy 4 – 1 Germany

Austria Vs Slovakia
Austria ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Wales ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Serbia ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Re.Ireland ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Slovakia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Slovenia ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Scotland ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Lithuania ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/08/11Austria 1 – 2 Slovakia
31/03/04Slovakia 1 – 1 Austria
27/03/02Austria 2 – 0 Slovakia

N. Ireland Vs Croatia
N.Ireland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ San Marino ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Germany ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Azerbaijan ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
Croatia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Turkey ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Kosovo ៦-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Finland ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
England Vs Spain
England ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Malta ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Slovenia ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Scotland ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Spain ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Italy ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Albania ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Macedonia ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/11/15Spain 2 – 0 England
13/11/11England 1 – 0 Spain
12/02/09Spain 2 – 0 England
07/02/07England 0 – 1 Spain
17/11/04Spain 1 – 0 England
28/02/01England 3 – 0 Spain
22/06/96Spain 0 – 0 England

France Vs Côte d’Ivoire
France ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bulgaria ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Netherlands ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sweden ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Côte d’Ivoire ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sierra Leone ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Mali ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Morocco ០-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/08/05France 3 – 0 Côte d’Ivoire

Malta Vs Iceland
Malta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ England ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Lithuania ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Slovenia ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Iceland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Finland ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Turkey ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Croatia ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/11/08Malta 0 – 1 Iceland
05/02/08Malta 1 – 0 Iceland
09/06/05Iceland 4 – 1 Malta
09/10/04Malta 0 – 0 Iceland
02/06/01Iceland 3 – 0 Malta
26/04/01Malta 1 – 4 Iceland
27/07/00Iceland 5 – 0 Malta

Jordan Vs Lebanon
Jordan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៤-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Oman ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Iraq ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Uzbekistan ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Lebanon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Kyrgyzstan ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Equatorial ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Palestine ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/09/16Lebanon 1 – 1 Jordan
30/05/15Jordan 0 – 0 Lebanon
26/12/13Jordan 0 – 0 Lebanon
19/05/12Lebanon 1 – 2 Jordan
28/01/08Jordan 4 – 1 Lebanon
20/06/07Jordan 3 – 0 Lebanon
12/11/03Lebanon 0 – 2 Jordan

Bahrain Vs Kyrgyzstan
Bahrain ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Philippines ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Oman ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ UAE ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Kyrgyzstan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lebanon ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Turkmenistan ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Philippines ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/06/13Bahrain 1 – 3 Kyrgyzstan
08/09/04Kyrgyzstan 1 – 2 Bahrain
09/06/04Bahrain 5 – 0 Kyrgyzstan
21/02/01Kyrgyzstan 1 – 2 Bahrain
06/02/01Bahrain 1 – 0 Kyrgyzstan

Gabon Vs Comoros
Gabon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cameroon ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Morocco ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Mali ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Comoros ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Burkina Faso ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Uganda ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Togo ២-២ ក្រៅផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Kenya Vs Liberia
Kenya ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Zambia ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Congo DR ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Mozambique ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Liberia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Djibouti ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Togo ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Tunisia ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Tunisia Vs Mauritania
Tunisia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Liberia ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Guinea ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Libya ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Mauritania ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cameroon ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ South Africa ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Canada ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/11/15Tunisia 2 – 1 Mauritania
14/11/15Mauritania 1 – 2 Tunisia
22/04/00Tunisia 3 – 0 Mauritania
07/04/00Mauritania 1 – 2 Tunisia

Morocco Vs Togo
Morocco ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Gabon ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Canada ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Côte d’Ivoire ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Togo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Uganda ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Mozambique ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Comoros ២-២ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/11/12Morocco 0 – 1 Togo
06/09/09Togo 1 – 1 Morocco
21/06/09Morocco 0 – 0 Togo
17/08/05Morocco 0 – 1 Togo

VADUZ, LIECHTENSTEIN - NOVEMBER 12:  Ciro Immobile of Italy celebrates with team-mates after scoring the second goal during the FIFA World Cup 2018 group G Qualifiers football match between Liechtenstein and Italy at  the Rheinpark Stadion on November 12, 2016 in Vaduz,Liechtenstein .  (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print