បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Premier League ថ្ងៃនេះ Man United ប៉ះArsenal ខណៈ Man City, Liverpool, Tottenham មានប្រៀបជាងគូប្រកួត

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Premier League ថ្ងៃនេះក្រុម ManUnited ស្វាគមន៍ ក្រុមខ្លាំង Arsenal ។ ចំណែកក្រុម Man City, Liverpool, Tottenham ជាក្រុមដែល មានប្រៀបជាងគូប្រកួតទាំងក្នុងនិងក្រៅ ទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

ManUnited(6) Vs Arsenal(4)
Man United ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Burnley ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Fenerbahçe ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Swansea ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Arsenal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sunderland ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ludogorets ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Tottenham ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/02/16ManUnited 3 – 2 Arsenal
04/10/15Arsenal 3 – 0 ManUnited
17/05/15ManUnited 1 – 1 Arsenal
10/03/15ManUnited 1 – 2 Arsenal
23/11/14Arsenal 1 – 2 ManUnited
13/02/14Arsenal 0 – 0 ManUnited
ទស្សនៈWDW:ManUnited 0-1 Arsenal
ទស្សនៈPD:ManUnited 2 – 2 Arsenal
ទស្សនៈAsianB: ManUnited អាចឈ្នះ

Crystal(6) Vs ManCity(3)
Crystal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leicester ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Liverpool ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Burnley ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Man City ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ West Brom ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Barcelona ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Middlesbrough ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/01/16ManCity 4 – 0 Crystal
29/10/15ManCity 5 – 1 Crystal
12/09/15Crystal 0 – 1 ManCity
07/04/15Crystal 2 – 1 ManCity
20/12/14ManCity 3 – 0 Crystal
27/04/14Crystal 0 – 2 ManCity
ទស្សនៈWDW:Crystal 1 – 2 ManCity
ទស្សនៈPD:Crystal 0 – 2 ManCity
ទស្សនៈAsianB: ManCity អាចឈ្នះ

Everton(7) Vs Swansea(19)
Everton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Burnley ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ West Ham ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Chelsea ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
Swansea ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Watford ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Stoke ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Man United ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/01/16Everton 1 – 2 Swansea
19/09/15Swansea 0 – 0 Everton
11/04/15Swansea 1 – 1 Everton
01/11/14Everton 0 – 0 Swansea
24/09/14Swansea 3 – 0 Everton
22/03/14Everton 3 – 2 Swansea
ទស្សនៈWDW:Everton 3 – 0 Swansea
ទស្សនៈPD:Everton 1 – 0 Swansea
ទស្សនៈAsianB: Swansea អាចឈ្នះ

Southampton (10) Vs Liverpool(1)
Southampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Chelsea ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ InterMilan ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Hull ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Liverpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Tottenham ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Crystal ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Watford ៦-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/03/16Southampton 3-2 Liverpool
03/12/15Southampton 1-6 Liverpool
25/10/15Liverpool 1-1 Southampton
22/02/15Southampton 0-2 Liverpool
17/08/14Liverpool 2-1 Southampton
02/03/14Southampton 0-3 Liverpool
ទស្សនៈWDW:Southampton 0-1 Liverpool
ទស្សនៈPD:Southampton 2-2 Liverpool
ទស្សនៈAsianB: Southampton អាចឈ្នះ

Stoke(12) Vs Bournemouth(13)
Stoke ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hull ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Swansea ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ West Ham ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Bournemouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Tottenham ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Middlesbrough ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sunderland ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/02/16Bournemouth 1 – 3 Stoke
26/09/15Stoke 2 – 1 Bournemouth
02/02/02Bournemouth 3 – 1 Stoke
29/09/01Stoke 2 – 0 Bournemouth
17/04/01Bournemouth 1 – 0 Stoke
28/10/00Stoke 2 – 1 Bournemouth
ទស្សនៈWDW:Stoke2-0 Bournemouth
ទស្សនៈPD:Stoke 1 – 0 Bournemouth
ទស្សនៈAsianB: Stoke អាចឈ្នះ

Sunderland(20) Vs Hull(18)
Sunderland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Southampton ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Arsenal ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bournemouth ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Hull ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bristol ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Watford ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Southampton ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/03/15Hull 1 – 1 Sunderland
26/12/14Sunderland 1 – 3 Hull
09/03/14Hull 3 – 0 Sunderland
08/02/14Sunderland 0 – 2 Hull
02/11/13Hull 1 – 0 Sunderland
24/04/10Hull 0 – 1 Sunderland
ទស្សនៈWDW:Sunderland 2 – 2 Hull
ទស្សនៈPD:Sunderland 0 – 1 Hull
ទស្សនៈAsianB: Hull អាចឈ្នះ

Watford(8) Vs Leicester (14)
Watford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Swansea ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Hull ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Liverpool ៦-១ ក្រៅផ្ទះ។
Leicester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Tottenham ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ København ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ West Brom ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/03/16Watford 0 – 1 Leicester
07/11/15Leicester 2 – 1 Watford
08/02/14Leicester 2 – 2 Watford
02/11/13Watford 0 – 3 Leicester
12/05/13Watford 3 – 1 Leicester
10/05/13Leicester 1 – 0 Watford
ទស្សនៈWDW:Watford 3 – 0 Leicester
ទស្សនៈPD:Watford 0 – 0 Leicester
ទស្សនៈAsianB: Leicester អាចឈ្នះ

Tottenham(5) Vs West Ham (17)
Tottenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Leicester ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Leverkusen ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Arsenal ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
West Ham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Chelsea ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Everton ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Stoke ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/03/16West Ham 1 – 0 Tottenham
22/11/15Tottenham 4 – 1 West Ham
22/02/15Tottenham 2 – 2 West Ham
16/08/14West Ham 0 – 1 Tottenham
03/05/14West Ham 2 – 0 Tottenham
19/12/13Tottenham 1 – 2 West Ham
ទស្សនៈWDW:Tottenham 2-0 West Ham
ទស្សនៈPD:Tottenham 1-0 West Ham
ទស្សនៈAsianB: West Ham អាចឈ្នះ

ball

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print