បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Championship ថ្ងៃនេះ Fulham, Derby, Norwich, QPR, Wolverhampton មានប្រៀបក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Championship ថ្ងៃនេះក្រុម Fulham, Derby, Norwich, QPR, Wolverhampton ជាក្រុមដែលមានប្រៀបជាងគូប្រកួតក្នុង ទឹកដីនិងមានសង្ឃឹមឈ្នះ។

Brighton(13) Vs Huddersfield(1)
Brighton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Oxford ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Newcastle ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Brentford ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Huddersfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Barnsley ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Wolverhampton ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Leeds ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/01/16Brighton 2-1 Huddersfield
19/08/15Huddersfield 1 – 1 Brighton
15/04/15Brighton 0 – 0 Huddersfield
22/10/14Huddersfield 1 – 1 Brighton
18/04/14Huddersfield 1 – 1 Brighton
21/12/13Brighton 0 – 0 Huddersfield
ទស្សនៈWDW:Brighton 1-1 Huddersfield
ទស្សនៈPD:Brighton 3 – 2 Huddersfield
ទស្សនៈAsianB: Huddersfield អាចឈ្នះ

Derby(19) Vs Ipswich(15)
Derby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Carlisle ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Burton ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Newcastle ២-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Ipswich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Norwich ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Preston ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Reading ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/05/16Derby 0 – 1 Ipswich
19/12/15Ipswich 0 – 1 Derby
10/01/15Ipswich 0 – 1 Derby
30/08/14Derby 1 – 1 Ipswich
26/03/14Ipswich 2 – 1 Derby
02/10/13Derby 4 – 4 Ipswich
ទស្សនៈWDW:Derby 1 – 0 Ipswich
ទស្សនៈPD:Derby 0 – 1 Ipswich
ទស្សនៈAsianB: Derby អាចឈ្នះ

Fulham(9) Vs Burton (14)
Fulham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Middlesbrough ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Blackburn ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Birmingham ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Burton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Liverpool ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Derby ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Wolverhampton ១-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/08/13Burton 2 – 2 Fulham
ទស្សនៈWDW:Fulham 2-2 Burton
ទស្សនៈPD:Fulham 0-3 Burton
ទស្សនៈAsianB: Fulham អាចឈ្នះ

Leeds(22) Vs Blackburn(24)
Leeds ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Luton ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Nottingham ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Huddersfield ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Blackburn ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Crewe ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Fulham ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ QPR ១-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/03/16Blackburn 1 – 2 Leeds
30/10/15Leeds 0 – 2 Blackburn
04/04/15Leeds 0 – 3 Blackburn
22/11/14Blackburn 2 – 1 Leeds
01/01/14Leeds 1 – 2 Blackburn
ទស្សនៈWDW:Leeds 1 – 1 Blackburn
ទស្សនៈPD:Leeds 0 – 1 Blackburn
ទស្សនៈAsianB: Blackburn អាចឈ្នះ

Norwich(5) Vs Wigan (21)
Norwich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Coventry ៦-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Birmingham ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Cardiff ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
Wigan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Nottingham ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ QPR ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sheff Wed ២-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/03/15Norwich 0 – 1 Wigan
06/12/14Wigan 0 – 1 Norwich
30/03/13Wigan 1 – 0 Norwich
15/12/12Norwich 2 – 1 Wigan
11/03/12Norwich 1 – 1 Wigan
13/08/11Wigan 1 – 1 Norwich
ទស្សនៈWDW:Norwich 2 – 0 Wigan
ទស្សនៈPD:Norwich 2 – 0 Wigan
ទស្សនៈAsianB: Wigan អាចឈ្នះ

Preston(23) Vs Cardiff(18)
Preston ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Oldham ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Ipswich ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Barnsley ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Cardiff ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Fulham ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Reading ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Norwich ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/02/16Cardiff 2 – 1 Preston
17/10/15Preston 0 – 0 Cardiff
25/04/11Preston 0 – 1 Cardiff
04/12/10Cardiff 1 – 1 Preston
27/02/10Preston 3 – 0 Cardiff
05/12/09Cardiff 1 – 0 Preston
ទស្សនៈWDW:Preston 1 – 2 Cardiff
ទស្សនៈPD:Preston 0 – 1 Cardiff
ទស្សនៈAsianB: Preston អាចឈ្នះ

QPR(7) Vs Newcastle(2)
QPR ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rochdale ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Wigan ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Blackburn ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Newcastle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cheltenham ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Brighton ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Derby ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/05/15QPR 2 – 1 Newcastle
22/11/14Newcastle 1 – 0 QPR
12/05/13QPR 1 – 2 Newcastle
22/12/12Newcastle 1 – 0 QPR
15/01/12Newcastle 1 – 0 QPR
13/09/11QPR 0 – 0 Newcastle
ទស្សនៈWDW:QPR 0 – 1 Newcastle
ទស្សនៈPD:QPR 0 – 2 Newcastle
ទស្សនៈAsianB: QPR អាចឈ្នះ

Sheff Wed(16) Vs Bristol(9)
Sheff Wed ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leeds ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Brentford ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Wigan ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Scunthorpe ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Aston Villa ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Rotherham ២-២ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/04/16Bristol 4 – 1 SheffWed
08/08/15SheffWed 2 – 0 Bristol
01/04/13Bristol 1 – 1 SheffWed
08/12/12SheffWed 2 – 3 Bristol
08/01/11Bristol 0 – 3 Sheff Wed
05/04/10SheffWed 0 – 1 Bristol
ទស្សនៈWDW:SheffWed 1 – 1 Bristol
ទស្សនៈPD:SheffWed 2 – 2 Bristol
ទស្សនៈAsianB: Bristol អាចឈ្នះ

Wolverhampton(11) Vs Barnsley(3)
Wolverhampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cambridge ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Huddersfield ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Burton ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Barnsley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Huddersfield ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Rotherham ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Preston ២-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/07/13Barnsley 2-2 Wolverhampton
20/02/13Barnsley 2-1 Wolverhampton
22/08/12Wolverhampton 3-1 Barnsley
25/04/09Barnsley 1-1 Wolverhampton
13/12/08Wolverhampton 2-0 Barnsley
05/12/07Barnsley 1-0 Wolverhampton
ទស្សនៈWDW:Wolverhampton 2-0 Barnsley
ទស្សនៈPD:Wolverhampton 2-0 Barnsley
ទស្សនៈAsianB: Barnsley អាចឈ្នះ

Reading(10) Vs Birmingham(4)
Reading ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Milton ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Cardiff ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ipswich ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Birmingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Wolverhampton ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Norwich ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Fulham ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/04/16Reading 0 – 2 Birmingham
08/08/15Birmingham 2 – 1 Reading
23/04/15Reading 0 – 1 Birmingham
13/12/14Birmingham 6 – 1 Reading
22/03/14Birmingham 1 – 2 Reading
28/09/13Reading 2 – 0 Birmingham
ទស្សនៈWDW:Reading 0-1 Birmingham
ទស្សនៈPD:Reading 0 – 2 Birmingham
ទស្សនៈAsianB: Birmingham អាចឈ្នះ

BRENTFORD, ENGLAND - JANUARY 03: Solly March of Brighton & Hove Albion is tackled by Tommy Smith of Brentford during the FA Cup Third Round match between Brentford v Brighton & Hove Albion at Griffin Park on January 3, 2015 in Brentford, England.  (Photo by Steve Bardens/Getty Images)

ដោយ៖ ណារាជ

...

11111


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print