បាល់ទាត់អង់គ្លេស League 1+2 ថ្ងៃនេះ Bradford, Port Vale, Portsmouth, Grimsby, Luton រំពឹងឈ្នះក្នុងទឹកដី

swindon-1-1-exeter

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស League 1+2 ថ្ងៃនេះក្រុម Bradford, Port Vale, Portsmouth, Grimsby, Luton ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិប្រកួតល្អ និង មានសង្ឃឹមឈ្នះក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

Swindon(21) Vs Charlton(14)
Swindon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Scunthorpe ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Eastleigh ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Exeter ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Charlton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Chesterfield ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Scunthorpe ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Colchester ១-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/01/11Charlton 2 – 4 Swindon
03/11/10Swindon 0 – 3 Charlton
18/05/10Charlton 2 – 1 Swindon
15/05/10Swindon 2 – 1 Charlton
06/02/10Swindon 1 – 1 Charlton
26/12/09Charlton 2 – 2 Swindon
ទស្សនៈWDW:Swindon 0 – 1 Charlton
ទស្សនៈPD:Swindon 0 – 1 Charlton

Bradford(3) Vs Rochdale(7)
Bradford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wimbledon ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Accrington ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Morecambe ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ។
Rochdale ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Oldham ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Maidstone ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Hartlepool ២-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/02/16Bradford 2 – 2 Rochdale
03/10/15Rochdale 1 – 3 Bradford
10/01/15Bradford 1 – 2 Rochdale
30/08/14Rochdale 0 – 2 Bradford
29/12/12Bradford 2 – 4 Rochdale
03/10/12Rochdale 0 – 0 Bradford
ទស្សនៈWDW:Bradford 2-0 Rochdale
ទស្សនៈPD:Bradford 2 – 0 Rochdale

Bury(15) Vs Southend(16)
Bury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Northampton ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Wimbledon ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Stoke U23 ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Southend ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Shrewsbury ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Millwall ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Stevenage ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/05/16Bury 3 – 2 Southend
19/12/15Southend 4 – 1 Bury
22/04/15Bury 0 – 1 Southend
25/10/14Southend 1 – 1 Bury
15/03/14Southend 0 – 0 Bury
21/09/13Bury 1 – 1 Southend
ទស្សនៈWDW:Bury 0 – 1 Southend
ទស្សនៈPD:Bury 2 – 0 Southend

Coventry(18) Vs Scunthorpe (1)
Coventry ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Chesterfield ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Morecambe ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Wycombe ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
Scunthorpe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Swindon ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Charlton ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Cambridge ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/01/16Coventry 1-2 Scunthorpe
12/09/15Scunthorpe 1-0 Coventry
11/02/15Coventry 1-1 Scunthorpe
17/09/14Scunthorpe 2-1 Coventry
09/03/13Scunthorpe 1-2 Coventry
10/11/12Coventry 1-2 Scunthorpe
ទស្សនៈWDW:Scunthorpe 0-1 Coventry
ទស្សនៈPD:Scunthorpe 2 – 2 Coventry

Gillingham(19) Vs Northampton(6)
Gillingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fleetwood ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Brackley ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ West Brom U23 ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Northampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bury ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Harrow ៦-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ West Ham U23 ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/01/13Gillingham 2-0 Northampton
03/10/12Northampton 1-2 Gillingham
28/04/12Northampton 1-1 Gillingham
05/11/11Gillingham 4-3 Northampton
15/01/11Gillingham 1-0 Northampton
30/10/10Northampton 2-1 Gillingham
ទស្សនៈWDW:Gillingham 0-1 Northampton
ទស្សនៈPD:Gillingham 1-1 Northampton

Millwall (13) Vs Bristol(5)
Millwall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Oxford ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Southend ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Luton ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Fleetwood ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Crawley ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Portsmouth ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/12/09Millwall 2 – 0 Bristol
05/09/09Bristol 2 – 0 Millwall
18/04/09Bristol 4 – 2 Millwall
06/12/08Millwall 3 – 2 Bristol
01/03/08Millwall 0 – 1 Bristol
17/11/07Bristol 2 – 1 Millwall
ទស្សនៈWDW:Millwall 0 – 1 Bristol
ទស្សនៈPD:Millwall 0 – 3 Bristol

Milton(20) Vs Walsall (12)
Milton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sheff United ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Spennymoor ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Norwich U23 ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Walsall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Coventry ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Macclesfield ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Leicester U23 ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/03/15Walsall 1 – 1 Milton
28/12/14Milton 0 – 3 Walsall
08/02/14Walsall 0 – 3 Milton
02/11/13Milton 1 – 0 Walsall
26/12/12Milton 2 – 4 Walsall
08/09/12Walsall 1 – 0 Milton
ទស្សនៈWDW:Milton 0 – 1 Walsall
ទស្សនៈPD:Milton 1 – 1 Walsall

Oldham(22) Vs Wimbledon(9)
Oldham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rochdale ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Doncaster ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Blackburn U23 ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Wimbledon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bradford ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bury ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Newport ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Oldham 0-1Wimbledon
ទស្សនៈPD:Oldham 0 – 3 Wimbledon

Port Vale(11) Vs Fleetwood(10)
Port Vale ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bolton ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Stevenage ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Doncaster ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Fleetwood ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bristol ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Southport ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Carlisle ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/02/16Port Vale 0 – 0 Fleetwood
26/09/15Fleetwood 1 – 2 Port Vale
03/05/15Port Vale 1 – 2 Fleetwood
04/10/14Fleetwood 1 – 0 Port Vale
01/01/13Port Vale 0 – 2 Fleetwood
19/09/12Fleetwood 2 – 5 Port Vale
ទស្សនៈWDW:Port Vale 2-0Fleetwood
ទស្សនៈPD:Port Vale 1 – 0 Fleetwood

Shrewsbury(24) Vs Oxford(17)
Shrewsbury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Southend ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Barnet ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Middlesbrough U23 ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Oxford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Millwall ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Merstham ៥-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Chelsea U23 ១-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/03/15Shrewsbury 2 – 0 Oxford
26/12/14Oxford 0 – 2 Shrewsbury
07/03/12Shrewsbury 2 – 2 Oxford
17/08/11Oxford 2 – 0 Shrewsbury
07/05/11Shrewsbury 3 – 0 Oxford
26/01/11Oxford 3 – 1 Shrewsbury
ទស្សនៈWDW:Shrewsbury 0-1 Oxford
ទស្សនៈPD:Shrewsbury 0 – 1 Oxford

អង់គ្លេស League 2
Newport(24) Vs Carlisle(2)
Newport ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Accrington ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Alfreton ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Wimbledon ២-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Carlisle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crawley ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ St Albans ៥-៣ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Fleetwood ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/02/16Newport 1 – 0 Carlisle
26/09/15Carlisle 0 – 1 Newport
03/01/15Newport 2 – 1 Carlisle
29/11/14Carlisle 2 – 3 Newport
ទស្សនៈWDW:Newport 1 – 3 Carlisle
ទស្សនៈPD:Newport 0 – 3 Carlisle

Blackpool(15) Vs Notts (6)
Blackpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Cheltenham ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Kidderminster ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Everton U23 ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Notts ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Luton ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Boreham ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sunderland U23 ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/04/04Notts 4 – 1 Blackpool
27/09/03Blackpool 2 – 1 Notts
05/04/03Notts 3 – 1 Blackpool
30/11/02Blackpool 1 – 1 Notts
06/04/02Notts 1 – 0 Blackpool
20/11/01Blackpool 0 – 0 Notts
ទស្សនៈWDW:Blackpool 0 – 1 Notts
ទស្សនៈPD:Blackpool 2 – 2 Notts

Colchester (18) Vs Leyton(23)
Colchester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Plymouth ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Chesterfield ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Charlton ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Leyton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Crewe ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sheff United ៦-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Brighton U23 ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/07/15Colchester 0 – 3 Leyton
24/01/15Colchester 2 – 0 Leyton
13/09/14Leyton 0 – 2 Colchester
01/03/14Leyton 2 – 1 Colchester
31/08/13Colchester 1 – 2 Leyton
06/04/13Colchester 2 – 1 Leyton
ទស្សនៈWDW:Colchester 0 – 1 Leyton
ទស្សនៈPD:Colchester 1 – 0 Leyton

Crawley(10) Vs Cambridge(22)
Crawley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Carlisle ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Bristol ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Southampton U23 ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Cambridge ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Portsmouth ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Dover ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Scunthorpe ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/01/16Crawley 1 – 0 Cambridge
22/08/15Cambridge 0 – 3 Crawley
03/09/14Crawley 2 – 0 Cambridge
26/01/11Crawley 3 – 0 Cambridge
18/08/10Cambridge 2 – 2 Crawley
06/02/10Crawley 1 – 0 Cambridge
ទស្សនៈWDW:Crawley0-1 Cambridge
ទស្សនៈPD:Crawley 1 – 0 Cambridge

Crewe (7) Vs Plymouth(1)
Crewe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leyton ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Cheltenham ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Chesterfield ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Plymouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Colchester ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Mansfield ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Swansea U23 ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/01/12Crewe 3 – 2 Plymouth
27/08/11Plymouth 0 – 1 Crewe
21/01/06Crewe 1 – 2 Plymouth
13/09/05Plymouth 1 – 1 Crewe
26/02/05Plymouth 3 – 0 Crewe
11/12/04Crewe 3 – 0 Plymouth
ទស្សនៈWDW:Crewe 0 – 1 Plymouth
ទស្សនៈPD:Crewe 0 – 2 Plymouth

Exeter (19) Vs Doncaster(3)
Exeter ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Morecambe ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Luton ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Swindon ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Doncaster ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Wycombe ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Oldham ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Port Vale ០-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/12/04Exeter 2 – 1 Doncaster
17/01/98Exeter 5 – 1 Doncaster
30/08/97Doncaster 0 – 1 Exeter
31/03/97Doncaster 1 – 2 Exeter
27/08/96Exeter 1 – 1 Doncaster
09/03/96Exeter 1 – 0 Doncaster
ទស្សនៈWDW:Exeter 1 – 2 Doncaster
ទស្សនៈPD:Exeter 0 – 3 Doncaster

Grimsby (8) Vs Barnet(14)
Grimsby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Yeovil ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Bolton ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sheff United ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
Barnet ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hartlepool ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Shrewsbury ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Peterborough ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/02/15Barnet 1 – 3 Grimsby
17/01/15Grimsby 3 – 1 Barnet
19/02/14Barnet 2 – 1 Grimsby
14/12/13Barnet 1 – 2 Grimsby
23/11/13Grimsby 2 – 1 Barnet
01/05/10Grimsby 2 – 0 Barnet
ទស្សនៈWDW:Grimsby 0 – 1 Barnet
ទស្សនៈPD:Grimsby 0 – 2 Barnet

Hartlepool(20) Vs Cheltenham(16)
Hartlepool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Barnet ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Stamford ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Rochdale ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Cheltenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Blackpool ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Crewe ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bolton ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/11/15Hartlepool 1-0 Cheltenham
10/01/15Hartlepool 2-0 Cheltenham
30/08/14Cheltenham 1-0 Hartlepool
29/03/14Hartlepool 0-1 Cheltenham
14/12/13Cheltenham 2-2 Hartlepool
14/03/09Cheltenham 2-0 Hartlepool
ទស្សនៈWDW:Hartlepool 0-1 Cheltenham
ទស្សនៈPD:Hartlepool 2-0 Cheltenham

Luton(4) Vs Accrington(9)
Luton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Notts ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Exeter ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Millwall ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Accrington ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Newport ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bradford ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Wolves U23 ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/04/16Luton 0 – 2 Accrington
08/08/15Accrington 1 – 1 Luton
28/02/15Luton 2 – 0 Accrington
23/08/14Accrington 2 – 2 Luton
25/02/09Accrington 0 – 0 Luton
18/10/08Luton 1 – 2 Accrington
ទស្សនៈWDW:Luton 2 – 0 Accrington
ទស្សនៈPD:Luton 2 – 1 Accrington

Portsmouth(5) Vs Mansfield(13)
Portsmouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cambridge ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Wycombe ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bristol ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Mansfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Stevenage ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Plymouth ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Derby U23 ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Mansfield 1 – 1 Portsmouth
24/10/15Portsmouth 0 – 0 Mansfield
25/04/15Mansfield 1 – 2 Portsmouth
11/10/14Portsmouth 1 – 1 Mansfield
18/01/14Portsmouth 1 – 1 Mansfield
24/08/13Mansfield 2 – 2 Portsmouth
ទស្សនៈWDW:Portsmouth 2-0 Mansfield
ទស្សនៈPD:Portsmouth 2 – 1 Mansfield

Stevenage(17) Vs Yeovil(11)
Stevenage ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Mansfield ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Port Vale ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Southend ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
Yeovil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Grimsby ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Solihull ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Reading U23 ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/04/16Stevenage 0 – 0 Yeovil
05/12/15Yeovil 1 – 0 Stevenage
14/11/15Yeovil 2 – 2 Stevenage
13/04/13Stevenage 0 – 2 Yeovil
07/11/12Yeovil 1 – 3 Stevenage
14/04/12Yeovil 0 – 6 Stevenage
ទស្សនៈWDW:Stevenage 2 – 2 Yeovil
ទស្សនៈPD:Stevenage 1 – 0 Yeovil

Wycombe(21) Vs Morecambe(12)
Wycombe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Doncaster ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Portsmouth ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Coventry ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
Morecambe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Exeter ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Coventry ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bradford ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/01/16Wycombe 0 – 2 Morecambe
19/08/15Morecambe 0 – 1 Wycombe
25/04/15Wycombe 0 – 1 Morecambe
11/10/14Morecambe 1 – 3 Wycombe
11/01/14Morecambe 1 – 1 Wycombe
03/08/13Wycombe 1 – 0 Morecambe
ទស្សនៈWDW:Wycombe 1-1 Morecambe
ទស្សនៈPD:Wycombe 2 – 2 Morecambe

Luke Norris of Swindon Town celebrates scoring a goal during the Checktrade Trophy Group Match between Exeter City and Swindon Town on November 8 in Exeter, Devon. - Photo mandatory by-line: Tom Sandberg/Pinnacle - Tel: +44(0)1363 881025 - Mobile:0797 1270 681 - 08/11/16 - Sport - Football - Checkatrade Trophy - Exeter City v Swindon Town - St James Park, Exeter, Devon
Luke Norris of Swindon Town celebrates scoring a goal during the Checktrade Trophy Group Match between Exeter City and Swindon Town on November 8 in Exeter, Devon. – Photo mandatory by-line: Tom Sandberg/Pinnacle – Tel: +44(0)1363 881025 – Mobile:0797 1270 681 – 08/11/16 – Sport – Football – Checkatrade Trophy – Exeter City v Swindon Town – St James Park, Exeter, Devon

ដោយ៖ ណារាជ

ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print