ជម្រុះ World Cup តំបន់អឺរ៉ុបថ្ងៃនេះ ក្រុម Spain, Turkey, Wales រំពឹងឈ្នះ ខណៈ Ukraine ប៉ះ Finland

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រុះ World Cup នៅតំបន់អឺរ៉ុបថ្ងៃនេះក្រុមខ្លាំងៗដូចជា Spain, Turkey, Wales មានរំពឹងឈ្នះ ក្នុងទឹកដី ។ ចំណែកក្រុម Ukraine ប៉ះ Finland រីឯអុីតាលីប៉ះក្រុមខ្សោយក្រៅទឹក ដីរបស់ខ្លួន ។

ពូល D
Austria Vs Re.Ireland
Austria ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Georgia ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Wales ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Serbia ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Re.Ireland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Serbia ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Georgia ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Moldova ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/09/13Austria 1 – 0 Re.Ireland
27/03/13Re.Ireland2 – 2 Austria
07/09/95Austria 3 – 1 Re.Ireland
11/06/95Re.Ireland1 – 3 Austria
10/10/71Austria 6 – 0 Re.Ireland
30/05/71Re.Ireland1 – 4 Austria

Georgia Vs Moldova
Georgia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Austria ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Re.Ireland ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Wales ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Moldova ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Wales ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Serbia ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Re.Ireland ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/11/11Georgia 2 – 0 Moldova
11/08/10Moldova 0 – 0 Georgia
06/06/09Georgia 1 – 2 Moldova
27/02/06Moldova 5 – 1 Georgia
18/08/04Moldova 1 – 0 Georgia
12/02/03Georgia 2 – 2 Moldova

Wales Vs Serbia
Wales ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Moldova ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Austria ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Georgia ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Serbia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Re.Ireland ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Moldova ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Austria ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/09/13Wales 0 – 3 Serbia
12/09/12Serbia 6 – 1 Wales

ពូល G
Albania Vs Israel
Albania ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Macedonia ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Liechtenstein ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Spain ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Israel ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Italy ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Macedonia ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Liechtenstein ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Liechtenstein Vs Italy
Liechtenstein ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Spain ៨-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Albania ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Israel ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Italy ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Israel ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Spain ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Macedonia ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Spain Vs Macedonia
Spain ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Liechtenstein ៨-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Italy ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Albania ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Macedonia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Albania ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Israel ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Italy ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/09/15Macedonia 0 – 1 Spain
09/09/14Spain 5 – 1 Macedonia
13/08/09Macedonia 2 – 3 Spain
16/11/95Spain 3 – 0 Macedonia
13/10/94Macedonia 0 – 2 Spain

ពូល I
Croatia Vs Iceland
Croatia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Turkey ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Kosovo ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Finland ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Iceland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ukraine ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Finland ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Turkey ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/11/13Croatia 2 – 0 Iceland
16/11/13Iceland 0 – 0 Croatia
04/09/05Iceland 1 – 3 Croatia

Turkey Vs Kosovo
Turkey ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Croatia ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Ukraine ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Iceland ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Kosovo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Finland ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Croatia ៦-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Ukraine ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/05/14Kosovo 1 – 6 Turkey

Ukraine Vs Finland
Ukraine ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Iceland ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Turkey ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Kosovo ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Finland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Kosovo ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Iceland ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Croatia ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

gettyimages-613644326

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print