បាល់ទាត់នៅបារាំងថ្ងៃនេះ Monaco, Lyon, GFCA Ajaccio, Troyes, Concarneau ប្តេជ្ញាយកឈ្នះគូប្រកួតរបស់ខ្លួន

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅបារាំងថ្ងៃនេះ ក្រុម Monaco, Lyon, GFCA Ajaccio, Troyes, Concarneau ជាក្រុមដែលមាន ប្រវត្តិល្អប្តេជ្ញាយកឈ្នះគូប្រកួតសម្រាប់ជំនួបក្រៅទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

បារាំង Ligue 1
Lorient (20) Vs Monaco(2)
Lorient ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rennes ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Montpellier ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bordeaux ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Monaco ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Saint-Étienne ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ CSKA Moscow ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Nancy ៦-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/01/16Lorient 0 – 2 Monaco
20/09/15Monaco 2 – 3 Lorient
24/05/15Lorient 0 – 1 Monaco
11/08/14Monaco 1 – 2 Lorient
01/02/14Lorient 2 – 2 Monaco
15/09/13Monaco 1 – 0 Lorient
ទស្សនៈWDW:Lorient 1 – 2 Monaco
ទស្សនៈPD:Lorient 0 – 3 Monaco
ទស្សនៈAsianB: Monaco អាចឈ្នះ

Lille (18) Vs Lyon(7)
Lille ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bastia ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ ParisSG ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Angers SCO ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Lyon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Toulouse ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Juventus ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bastia ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/02/16Lille 1 – 0 Lyon
12/09/15Lyon 0 – 0 Lille
28/02/15Lille 2 – 1 Lyon
05/10/14Lyon 3 – 0 Lille
24/02/14Lille 0 – 0 Lyon
29/09/13Lyon 0 – 0 Lille
ទស្សនៈWDW:Lille 0 – 1 Lyon
ទស្សនៈPD:Lille 0 – 0 Lyon
ទស្សនៈAsianB: Lyon អាចឈ្នះ

បារាំង Ligue 2
Ajaccio (14) Vs Strasbourg(8)
Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Laval ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Lens ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Aixoise ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Strasbourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sochaux ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Reims ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Oberlauterbach ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/01/10Strasbourg 2 – 0 Ajaccio
22/08/09Ajaccio 2 – 2 Strasbourg
05/04/09Strasbourg 3 – 1 Ajaccio
28/10/08Ajaccio 1 – 1 Strasbourg
10/03/07Strasbourg 0 – 0 Ajaccio
30/09/06Ajaccio 2 – 2 Strasbourg
ទស្សនៈWDW:Ajaccio 1-1 Strasbourg
ទស្សនៈPD: Ajaccio 1 – 1 Strasbourg

Auxerre (20) Vs Lens(6)
Auxerre ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Niort ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Amiens ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ St Sernin ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Lens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Brest ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Ajaccio ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Marcq ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Lens 3 – 0 Auxerre
07/11/15Auxerre 1 – 2 Lens
28/01/14Auxerre 1 – 2 Lens
17/08/13Lens 4 – 1 Auxerre
16/03/13Lens 1 – 0 Auxerre
20/10/12Auxerre 1 – 2 Lens
ទស្សនៈWDW:Auxerre 0 – 1 Lens
ទស្សនៈPD:Auxerre 0 – 2 Lens

Clermont(13) Vs GFCA Ajaccio(7)
Clermont ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Amiens ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Nîmes ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ytrac ៦-០ ក្រៅផ្ទះ ។
GFCA Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់Bourg ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Red Star ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bords ២-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/01/15GFCA Ajaccio 1-1 Clermont
23/08/14Clermont 3-4 GFCA Ajaccio
27/04/13Clermont 0-2 GFCA Ajaccio
01/12/12GFCA Ajaccio 0-1 Clermont
27/01/01Clermont 2-0 GFCA Ajaccio
19/08/00GFCA Ajaccio 0-1 Clermont
ទស្សនៈWDW:Clermont 0-1 GFCA Ajaccio
ទស្សនៈPD:Clermont 1-1 GFCA Ajaccio

Orléans(17) Vs Nîmes(10)
Orléans ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Troyes ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bourg ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Herbiers ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Nîmes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Valenciennes ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Clermont ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Istres ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/05/15Orléans 1 – 1 Nîmes
20/12/14Nîmes 0 – 1 Orléans
31/03/12Orléans 1 – 1 Nîmes
13/10/11Nîmes 1 – 1 Orléans
ទស្សនៈWDW:Orléans 0 – 1 Nîmes
ទស្សនៈPD:Orléans 0 – 3 Nîmes

Red Star(16) Vs Troyes(4)
Red Star ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Tours ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ GFCA Ajaccio ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Pavillais ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Troyes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Orléans ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Valenciennes ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sarrebourg ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/01/99Red Star 2 – 2 Troyes
12/09/98Troyes 3 – 1 Red Star
28/03/98Red Star 0 – 0 Troyes
18/10/97Troyes 2 – 0 Red Star
16/04/97Troyes 0 – 1 Red Star
26/10/96Red Star 1 – 0 Troyes
ទស្សនៈWDW:Red Star 0 – 1 Troyes
ទស្សនៈPD:Red Star 2 – 2 Troyes

Reims(2) Vs Laval(18)
Reims ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Havre ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Strasbourg ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Saint-Maximin ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Laval ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ajaccio ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Havre ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Concarneau ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/03/12Reims 1 – 1 Laval
17/09/11Laval 3 – 2 Reims
28/05/11Laval 1 – 2 Reims
07/08/10Reims 1 – 1 Laval
07/04/06Reims 3 – 1 Laval
04/11/05Laval 2 – 2 Reims
ទស្សនៈWDW:Reims 2 – 0 Laval
ទស្សនៈPD:Reims 3 – 0 Laval

Sochaux(11) Vs Tours(19)
Sochaux ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Strasbourg ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Niort ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Pontarlier ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Tours ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Red Star ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Brest ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Saumur ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/03/16Tours 1 – 0 Sochaux
17/10/15Sochaux 0 – 0 Tours
26/08/15Tours 2 – 0 Sochaux
07/03/15Sochaux 2 – 1 Tours
27/09/14Tours 0 – 1 Sochaux
ទស្សនៈWDW:Sochaux 2 – 0 Tours
ទស្សនៈPD:Sochaux 1 – 0 Tours

Valenciennes(12) Vs Bourg(15)
Valenciennes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Nîmes ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Troyes ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Étaples ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ GFCA Ajaccio ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Orléans ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Fréjus ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/01/16Bourg 0 – 0 Valenciennes
22/08/15Valenciennes 1 – 1 Bourg
03/04/04Valenciennes 0 – 0 Bourg
10/10/03Bourg 1 – 4 Valenciennes
ទស្សនៈWDW:Valenciennes1-0 Bourg
ទស្សនៈPD:Valenciennes 3 – 0 Bourg

បារាំង National
Avranches(8) Vs Boulogne(7)
Avranches ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Herbiers ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Quevilly ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dragon ៩-០ ក្នុងផ្ទះ។
Boulogne ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bastia ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Créteil ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Villeneuve ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/03/16Boulogne 2 – 0 Avranches
26/09/15Avranches 3 – 1Boulogne
14/02/15Avranches 0- 0 Boulogne
06/09/14Boulogne 1 – 0 Avranches
08/01/05Boulogne 1 – 0 Avranches
ទស្សនៈWDW:Avranches0-1Boulogne
ទស្សនៈPD:Avranches 2- 2 Boulogne

Sedan(18) Vs Quevilly(5)
Sedan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Duchère ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Herbiers ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Compiègne ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Quevilly ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Créteil ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Avranches ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Bobigny ១-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/02/15Sedan 2 – 1 Quevilly
30/08/14Quevilly 0 – 1 Sedan
01/03/05Sedan 2 – 0 Quevilly
ទស្សនៈWDW:Sedan 0 – 1 Quevilly
ទស្សនៈPD:Sedan 0 – 2 Quevilly

Créteil(6) Vs Belfort(16)
Créteil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Herbiers ២-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Quevilly ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Boulogne ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Belfort ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Concarneau ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bastia ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Phare ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Créteil 1 – 0 Belfort
ទស្សនៈPD:Créteil 3 – 2 Belfort

Paris(15) Vs Herbiers(13)
Paris ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Metz ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Pau ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Duchère ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Herbiers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Herbiers ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sedan ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Orléans ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Paris 0 – 1 Herbiers
ទស្សនៈPD:Paris 1 – 1 Herbiers

Bastia(10) Vs Concarneau(1)
Bastia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Boulogne ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Belfort ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Parisienne ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Concarneau ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Belfort ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Chambly ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Laval ២-១ ក្រៅផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Bastia 0-1 Concarneau
ទស្សនៈPD:Bastia 1 – 2 Concarneau

Consolat(11) Vs Duchère(9)
Consolat ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Épinal ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Pau ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Côte Chaude ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Duchère ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sedan ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Paris ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Mâcon ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Consolat 1- 0 Duchère
ទស្សនៈPD:Consolat 2 – 0 Duchère

Béziers(12) Vs Pau(14)
Béziers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Châteauroux ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Épinal ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Blagnac ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Pau ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Paris ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Consolat ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Magenta ៧-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/04/14Béziers 0 – 2 Pau
30/11/13Pau 3 – 0 Béziers
25/05/13Pau 5 – 4 Béziers
11/08/12Béziers 3 – 2 Pau
24/03/12Béziers 1 – 1 Pau
09/10/11Pau 0 – 2 Béziers
ទស្សនៈWDW:Béziers 1 – 1 Pau
ទស្សនៈPD:Béziers 1 – 1 Pau

Dunkerque(2) Vs Épinal (17)
Dunkerque ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Concarneau ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Chambly ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Châteauroux ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Épinal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Consolat ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Béziers ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Erstein ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Dunkerque 0 – 0 Épinal
03/10/15Épinal 3 – 1 Dunkerque
14/02/15Dunkerque 3 – 1 Épinal
06/09/14Épinal 1 – 3 Dunkerque
03/04/10Dunkerque 0 – 0 Épinal
08/11/09Épinal 2 – 1 Dunkerque
ទស្សនៈWDW:Dunkerque 1 – 1 Épinal
ទស្សនៈPD:Dunkerque 2 – 0 Épinal

asnl-6-0-contre-monaco-nancy-ne-meritait-que-cela-lance-correa-iconsport_anp_051116_05_21160166

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print