បាល់ទាត់នៅហុល្លង់ Eerste Divisie ថ្ងៃនេះ Emmen, Volendam, Den Bosch, Achilles មានប្រៀបក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

emmen-2-2-oss

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅហុល្លង់ Eerste Divisie ថ្ងៃនេះក្រុម Emmen, Volendam, Den Bosch, Achilles ជាក្រុមដែលមានប្រៀបជាងគូប្រកួតក្នុងទឹកដីសង្ឃឹម រកបាន៣ពិន្ទុនៅរដូវកាលនេះ ។

Fortuna(16) Vs MVV(2)
Fortuna ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Breda ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Waalwijk ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Graafschap ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ។
MVV ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Utrecht II ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Volendam ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Telstar ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/04/16Fortuna 1 – 2 MVV
01/12/15MVV 1 – 3 Fortuna
07/03/15Fortuna 0 – 3 MVV
29/11/14MVV 0 – 1 Fortuna
19/04/14MVV 3 – 3 Fortuna
05/10/13Fortuna 0 – 1 MVV
ទស្សនៈWDW:Fortuna 0 – 1 MVV
ទស្សនៈPD:Fortuna 1 – 2 MVV

Achilles(20) Vs Oss(19)
Achilles ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Waalwijk ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Graafschap ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Almere ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Oss ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cambuur ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Breda ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Emmen ២-២ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/02/16Oss 1 – 1 Achilles
25/08/15Achilles 1 – 0 Oss
14/02/15Oss 2 – 2 Achilles
20/09/14Achilles 2 – 2 Oss
11/01/14Oss 1 – 1 Achilles
08/12/13Achilles 1 – 4 Oss
ទស្សនៈWDW:Achilles 2 – 2 Oss
ទស្សនៈPD:Achilles 1 – 0 Oss

Den Bosch(14) Vs Eindhoven(12)
Den Bosch ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ VVV ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Utrecht II ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Waalwijk ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Eindhoven ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Heerenveen ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Cambuur ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Utrecht II ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/09/16Den Bosch 2-3 Eindhoven
20/02/16Den Bosch 3-1 Eindhoven
27/09/15Eindhoven 0-0 Den Bosch
21/02/15Eindhoven 2 – 0 Den Bosch 07/12/14Den Bosch 0 – 0 Eindhoven
19/04/14Den Bosch 0 – 0 Eindhoven
ទស្សនៈWDW:Den Bosch 2-2 Eindhoven
ទស្សនៈPD:Den Bosch 0 – 2 Eindhoven

Dordrecht(17) Vs Helmond(10)
Dordrecht ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Almere ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Emmen ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ VVV ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Helmond ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Graafschap ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Almere ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ PSV II ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Dordrecht 0 – 2 Helmond
24/10/15Helmond 1 – 2 Dordrecht
29/03/14Dordrecht 1 – 0 Helmond
14/09/13Helmond 2 – 1 Dordrecht
09/02/13Dordrecht 2 – 4 Helmond
02/10/12Helmond 0 – 3 Dordrecht
ទស្សនៈWDW:Dordrecht 0-1 Helmond
ទស្សនៈPD:Dordrecht 0 – 1 Helmond

Breda(6) Vs VVV(1)
Breda ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Fortuna ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Oss ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Ajax II ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
VVV ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Zwolle ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ajax II ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dordrecht ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/09/16Breda 0 – 2 VVV
27/02/16VVV 4 – 3 Breda
03/10/15Breda 0 – 1 VVV
25/05/15Breda 3 – 0 VVV
23/05/15VVV 0 – 1 Breda
20/01/13Breda 1 – 0 VVV
ទស្សនៈWDW:Breda 0 – 1 VVV
ទស្សនៈPD:Breda 0 – 2 VVV

Emmen(7) Vs Cambuur(13)
Emmen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Alkmaar ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Dordrecht ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Oss ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Cambuur ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Eindhoven ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Volendam ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Groningen ២-២ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/07/16Cambuur 1 – 0 Emmen
02/08/14Cambuur 4 – 1 Emmen
27/04/13Cambuur 4 – 0 Emmen
23/04/13Emmen 1 – 3 Cambuur
25/02/12Emmen 2 – 1 Cambuur
01/10/11Cambuur 2 – 1 Emmen
ទស្សនៈWDW:Emmen 2 – 0 Cambuur
ទស្សនៈPD:Emmen 1 – 0 Cambuur

Volendam(8) Vs Waalwijk(9)
Volendam ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ MVV ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Cambuur ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Heerenveen ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Waalwijk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Fortuna ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Den Bosch ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Utrecht ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Waalwijk 2 – 1 Volendam
21/11/15Volendam 3 – 0 Waalwijk
14/02/15Volendam 2 – 0 Waalwijk
21/09/14Waalwijk 1 – 3 Volendam
12/03/11Volendam 3 – 4 Waalwijk
04/09/10Waalwijk 2 – 2 Volendam
ទស្សនៈWDW:Volendam 1-1 Waalwijk
ទស្សនៈPD:Volendam 2 – 2 Waalwijk

Telstar (11) Vs Almere (4)
Telstar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Den Haag ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ PSV II ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ MVV ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Almere ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Volendam ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Helmond ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Achilles ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/01/16Almere 0 – 2 Telstar
22/08/15Telstar 2 – 2 Almere
04/02/15Almere 3 – 3 Telstar
30/08/14Telstar 3 – 1 Almere
14/12/13Telstar 1 – 3 Almere
31/08/13Almere 1 – 1 Telstar
ទស្សនៈWDW:Telstar 2 – 2 Almere
ទស្សនៈPD:Telstar 2 – 2 Almere

emmen-2-2-oss-1

...

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print