បាល់ទាត់នៅបារាំងថ្ងៃនេះ Rennes, Niort, Troyes, Quevilly, Boulogne មានរំពឹងឈ្នះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅបារាំងថ្ងៃនេះ ក្រុម Rennes, Niort, Troyes, Quevilly, Boulogneជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អប្តេជ្ញាយកឈ្នះគូប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

បារាំង Ligue 1
Rennes (6) Vs Toulouse(8)
Rennes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Metz ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ ParisSG ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Angers ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Toulouse ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lyon ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Nantes ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Metz ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/02/16Toulouse 1 – 2 Rennes
16/12/15Rennes 1 – 3 Toulouse
30/08/15Rennes 3 – 1 Toulouse
15/02/15Toulouse 2 – 1 Rennes
24/09/14Rennes 0 – 3 Toulouse
16/03/14Rennes 2 – 3 Toulouse
ទស្សនៈWDW:Rennes 1 – 0 Toulouse
ទស្សនៈPD:Rennes 0 – 0 Toulouse
ទស្សនៈAsianB: Toulouse អាចឈ្នះ

បារាំង Ligue 2
Bourg(15) Vs Red Star(16)
Bourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Orléans ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Fréjus ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Valenciennes ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Red Star ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ GFCA Ajaccio ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Pavillais ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Troyes ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/04/16Red Star 1 – 0 Bourg
12/12/15Bourg 0 – 1 Red Star
21/03/15Red Star 2 – 1 Bourg
04/10/14Bourg 2 – 1 Red Star
05/04/14Bourg 1 – 1 Red Star
02/11/13Red Star 0 – 0 Bourg
ទស្សនៈWDW:Bourg 1 – 1 Red Star
ទស្សនៈPD: Bourg 0 – 0 Red Star

GFCA Ajaccio (10) Vs Sochaux(8)
GFCA Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Red Star ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bords ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Clermont ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Sochaux ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Niort ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Pontarlier ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Tours ២-១ ក្នុងផ្ទះ ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/08/16Sochaux 0-0 GFCA Ajaccio
25/07/15Sochaux 0-0 GFCA Ajaccio
18/04/15GFCA Ajaccio 3-0 Sochaux
08/11/14Sochaux 2-1 GFCA Ajaccio
ទស្សនៈWDW:GFCA Ajaccio 0-1 Sochaux
ទស្សនៈPD:GFCA Ajaccio 2-0 Sochaux

Lens(6) Vs Havre(3)
Lens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ajaccio ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Marcq ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើAuxerre ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Havre ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Laval ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Grand-Quevilly ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Amiens ០-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/01/16Havre 2 – 0 Lens
01/09/15Lens 0 – 4 Havre
18/02/14Lens 1 – 1 Havre
14/09/13Havre 6 – 2 Lens
19/01/13Havre 2 – 2 Lens
14/08/12Lens 1 – 0 Havre
ទស្សនៈWDW:Lens 0 – 1 Havre
ទស្សនៈPD:Lens 3 – 1 Havre

Nîmes(12) Vs Reims(4)
Nîmes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Clermont ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Istres ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Orléans ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Reims ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Strasbourg២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Saint-Maximin ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Laval ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/05/11Nîmes 2 – 2 Reims
27/11/10Reims 1 – 1 Nîmes
18/04/09Reims 2 – 1 Nîmes
08/11/08Nîmes 2 – 2 Reims
01/05/04Reims 2 – 1 Nîmes
14/11/03Nîmes 1 – 0 Reims
ទស្សនៈWDW:Nîmes 0 – 1 Reims
ទស្សនៈPD:Nîmes 1 – 1 Reims

Niort(7) Vs Ajaccio(13)
Niort ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sochaux ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Stade Montois ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Brest ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lens ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Aixoise ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Strasbourg ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Ajaccio 2 – 0 Niort
31/10/15Niort 3 – 1 Ajaccio
14/03/15Niort 1 – 0 Ajaccio
04/10/14Ajaccio 0 – 0 Niort
13/05/08Niort 2 – 0 Ajaccio
22/12/07Ajaccio 2 – 1 Niort
ទស្សនៈWDW:Niort 1 – 0 Ajaccio
ទស្សនៈPD:Niort 2 – 0 Ajaccio

Orléans (18) Vs Valenciennes(14)
Orléans ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bourg ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Herbiers ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Nîmes ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Valenciennes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Troyes ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Étaples ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Bourg ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/03/15Orléans 0-1 Valenciennes
27/09/14Valenciennes 2 – 0 Orléans
ទស្សនៈWDW:Orléans 2-0 Valenciennes
ទស្សនៈPD:Orléans 2 – 1 Valenciennes

Strasbourg(11) Vs Laval(17)
Strasbourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Reims ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Oberlauterbach ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Ajaccio ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Laval ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Havre ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Concarneau ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Reims ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/01/10Strasbourg 4 – 1 Laval
14/08/09Laval 3 – 2 Strasbourg
02/03/02Laval 3 – 0 Strasbourg
18/08/01Strasbourg 4 – 1 Laval
ទស្សនៈWDW:Strasbourg 1 – 1 Laval
ទស្សនៈPD:Strasbourg 2 – 0 Laval

Troyes (2) Vs Clermont(9)
Troyes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Valenciennes ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sarrebourg ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Red Star ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Clermont ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nîmes ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ytrac ៦-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ GFCA Ajaccio ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/03/15Troyes 2 – 0 Clermont
30/09/14Clermont 1 – 0 Troyes
10/05/14Clermont 0 – 3 Troyes
11/01/14Troyes 2 – 2 Clermont
24/03/12Troyes 3 – 2 Clermont
29/10/11Clermont 1 – 1 Troyes
ទស្សនៈWDW:Troyes 1 – 0 Clermont
ទស្សនៈPD:Troyes 2 – 1 Clermont

Tours(20) Vs Auxerre(19)
Tours ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brest ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Saumur ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sochaux ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Auxerre ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Amiens ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ St Sernin ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Lens ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/01/16Auxerre 2 – 1 Tours
22/08/15Tours 3 – 1 Auxerre
18/04/15Auxerre 2 – 3 Tours
08/11/14Tours 2 – 3 Auxerre
05/04/14Tours 2 – 2 Auxerre
02/11/13Auxerre 4 – 0 Tours
ទស្សនៈWDW:Tours 0 – 1 Auxerre
ទស្សនៈPD:Tours 1 – 1 Auxerre

បារាំង National
Pau(12) Vs Dunkerque(5)
Pau ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Consolat ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Magenta ៧-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Béziers ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Dunkerque ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Chambly ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Châteauroux ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Épinal ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Pau 1 – 2 Dunkerque
ទស្សនៈPD: Pau 0 – 2 Dunkerque

Belfort (15) Vs Avranches(9)
Belfort ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bastia ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Phare ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Créteil ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Avranches ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Quevilly ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Dragon ៩-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Boulogne ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/05/16Belfort 1 – 4 Avranches
12/12/15Avranches 1 – 1 Belfort
ទស្សនៈWDW:Belfort 0 – 1 Avranches
ទស្សនៈPD:Belfort 0 – 2 Avranches

Boulogne (3) Vs Sedan(18)
Boulogne ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Créteil ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Villeneuve ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Avranches ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Sedan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Herbiers ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Compiègne ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Quevilly ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/05/16Boulogne 0 – 0 Sedan
19/12/15Sedan 1 – 2 Boulogne
10/03/12Boulogne 1 – 1 Sedan
15/10/11Sedan 1 – 4 Boulogne
10/08/11Boulogne 1 – 2 Sedan
05/02/11Boulogne 1 – 0 Sedan
ទស្សនៈWDW:Boulogne 3 – 0 Sedan
ទស្សនៈPD:Boulogne 4 – 0 Sedan

Bastia (7) Vs Créteil(8)
Bastia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Belfort ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Parisienne ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Concarneau ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
Créteil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Quevilly ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Boulogne ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Belfort ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/08/14Bastia 1 – 2 Créteil
29/03/14Bastia 3 – 1 Créteil
26/10/13Créteil 3 – 0 Bastia
25/05/13Bastia 2 – 1 Créteil
04/08/12Créteil 2 – 0 Bastia
ទស្សនៈWDW:Bastia 1 – 2 Créteil
ទស្សនៈPD:Bastia 1 – 2 Créteil

Quevilly (2) Vs Paris(17)
Quevilly ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Avranches ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bobigny ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sedan ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Paris ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Pau ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Duchère ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Herbiers ០-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/05/13Paris 5 – 1 Quevilly
22/12/12Quevilly 2 – 2 Paris
08/05/12Quevilly 2 – 2 Paris
26/11/11Paris 2 – 0 Quevilly
25/02/06Paris 1 – 0 Quevilly
03/09/05Quevilly 1 – 2 Paris
ទស្សនៈWDW:Quevilly 1 – 0 Paris
ទស្សនៈPD:Quevilly 2 – 0 Paris

Herbiers (14) Vs Consolat(11)
Herbiers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sedan ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Orléans ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Paris ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Consolat ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Pau ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Côte Chaude ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Duchère ០-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/05/16Herbiers 3 – 0 Consolat
09/01/16Consolat 3 – 0 Herbiers
ទស្សនៈWDW:Herbiers 2 – 1 Consolat
ទស្សនៈPD:Herbiers 0 – 2 Consolat

Duchère (10) Vs Béziers(13)
Duchère ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Paris ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Mâcon ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Consolat ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Béziers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Épinal ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Blagnac ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Pau ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/03/15Duchère 0 – 1 Béziers
04/01/15Béziers 3 – 1 Duchère
ទស្សនៈWDW:Duchère 0 – 1 Béziers
ទស្សនៈPD:Duchère 1 – 1 Béziers

Épinal(16) Vs Chambly(6)
Épinal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Béziers ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Erstein ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dunkerque ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Chambly ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Concarneau ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Amiens ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Châteauroux ០-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/05/16Épinal 3 – 1 Chambly
09/01/16Chambly 3 – 1 Épinal
04/04/15Chambly 2 – 1 Épinal
01/11/14Épinal 3 – 2 Chambly
ទស្សនៈWDW:Épinal 0 – 1 Chambly
ទស្សនៈPD:Épinal 0 – 0 Chambly ៕

part-par-arp4328770-1-1-0

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print