បាល់ទាត់នៅបារាំង Ligue 1+2 ថ្ងៃនេះ Monaco, Rennes, Amiens, Lille, Brest មិនដែលមានប្រវត្តិចាញ់ក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

lorient-3-3-metz-1

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅបារាំង Ligue 1+2 ថ្ងៃនេះក្រុម Monaco, Rennes, Amiens, Lille, Brest ជាក្រុមដែលមាន ប្រវត្តិល្អ និងមិនដែលចាញ់គូប្រកួតក្នុងទឹក ដីរបស់ខ្លួនទេ ។

បារាំង Ligue 1
Lorient(20) Vs Rennes(4)
Lorient ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bordeaux ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Monaco ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Metz ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Rennes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ ParisSG ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Angers ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Toulouse ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/10/16Rennes 3 – 2 Lorient
10/01/16Rennes 2 – 2 Lorient
24/10/15Lorient 1 – 1 Rennes
05/04/15Lorient 0 – 3 Rennes
08/11/14Rennes 1 – 0 Lorient
27/04/14Rennes 1 – 1 Lorient
ទស្សនៈWDW:Lorient 0 – 1 Rennes
ទស្សនៈPD:Lorient 0 – 0 Rennes
ទស្សនៈAsianB: Lorient អាចឈ្នះ

Lille(19) Vs Caen(15)
Lille ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Angers ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Lyon ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Nantes ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Caen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nice ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Marseille ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Guingamp ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/02/16Lille 1 – 0 Caen
06/12/15Caen 1 – 2 Lille
11/01/15Lille 1 – 0 Caen
16/08/14Caen 0 – 1 Lille
12/02/14Lille 3 – 3 Caen
08/05/12Lille 3 – 0 Caen
ទស្សនៈWDW:Lille 1 – 0 Caen
ទស្សនៈPD:Lille 0 – 0 Caen
ទស្សនៈAsianB: Lille អាចឈ្នះ

Dijon(14) Vs Monaco(2)
Dijon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bastia ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Guingamp ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Nancy ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Monaco ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nancy ៦-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Lorient ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Tottenham ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/02/13Dijon 0 – 2 Monaco
14/09/12Monaco 1 – 1 Dijon
26/10/05Monaco 1 – 0 Dijon
ទស្សនៈWDW:Dijon 1 – 2 Monaco
ទស្សនៈPD:Dijon 0 – 2 Monaco
ទស្សនៈAsianB: Dijon អាចឈ្នះ

បារាំង Ligue 2
Ajaccio(12) Vs Amiens(3)
Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Aixoise ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Strasbourg ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Niort ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Amiens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Chambly ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Havre ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Brest ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/04/09Ajaccio 0 – 2 Amiens
15/11/08Amiens 2 – 0 Ajaccio
23/02/08Amiens 4 – 0 Ajaccio
15/09/07Ajaccio 1 – 0 Amiens
13/01/07Amiens 1 – 1 Ajaccio
09/08/06Ajaccio 3 – 1 Amiens
ទស្សនៈWDW:Ajaccio 0 – 1 Amiens
ទស្សនៈPD:Ajaccio 0 – 2 Amiens

Auxerre(20) Vs Nîmes(10)
Auxerre ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ St Sernin ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Lens ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Tours ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Nîmes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Istres ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Orléans ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Reims ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/01/16Nîmes 2 – 1 Auxerre
29/08/15Auxerre 1 – 0 Nîmes
04/04/15Auxerre 3 – 1 Nîmes
25/10/14Nîmes 0 – 1 Auxerre
18/01/14Nîmes 2 – 2 Auxerre
10/08/13Auxerre 1 – 1 Nîmes
ទស្សនៈWDW:Auxerre 1 – 2 Nîmes
ទស្សនៈPD:Auxerre 0 – 3 Nîmes

Brest(2) Vs Troyes(1)
Brest ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ ASPTT Brest ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Niort ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Amiens ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Troyes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sarrebourg ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Red Star ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Clermont ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/05/15Brest 2 – 1 Troyes
10/01/15Troyes 1 – 0 Brest
05/04/14Troyes 0 – 2 Brest
05/11/13Brest 1 – 1 Troyes
27/01/13Troyes 2 – 1 Brest
02/09/12Brest 2 – 1 Troyes
ទស្សនៈWDW:Brest 0 – 1 Troyes
ទស្សនៈPD:Brest 1 – 1 Troyes

Clermont(13) Vs Tours(19)
Clermont ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ytrac ៦-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ GFCA Ajaccio ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Troyes ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Tours ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Saumur ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sochaux ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Auxerre ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/04/16Clermont 0 – 1 Tours
02/12/15Tours 1 – 1 Clermont
02/05/15Tours 0 – 1 Clermont
13/12/14Clermont 2 – 2 Tours
17/05/14Tours 3 – 0 Clermont
28/08/13Clermont 0 – 1 Tours
ទស្សនៈWDW:Clermont 2 – 0 Tours
ទស្សនៈPD:Clermont 1 – 0 Tours

Laval(17) Vs Lens(4)
Laval ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Concarneau ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Reims ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Strasbourg ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Lens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Marcq ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Auxerre ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Havre ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/03/16Laval 1 – 1 Lens
20/10/15Lens 1 – 1 Laval
01/02/14Lens 0 – 0 Laval
24/08/13Laval 0 – 2 Lens
27/04/13Laval 1 – 1 Lens
01/12/12Lens 1 – 0 Laval
ទស្សនៈWDW:Laval 0 – 1 Lens
ទស្សនៈPD:Laval 0 – 1 Lens

Havre(5) Vs Strasbourg(9)
Havre ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Grand-Quevilly ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Amiens ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Lens ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Strasbourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Oberlauterbach ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Ajaccio ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Laval ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/05/10Strasbourg 1 – 1 Havre
23/12/09Havre 3 – 0 Strasbourg
03/03/07Havre 0 – 1 Strasbourg
24/09/06Strasbourg 1 – 1 Havre
18/01/03Havre 1 – 1 Strasbourg
17/08/02Strasbourg 1 – 1 Havre
ទស្សនៈWDW:Havre 0 – 1 Strasbourg
ទស្សនៈPD:Havre 3 – 1 Strasbourg

Red Star(16) Vs Orléans(18)
Red Star ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Pavillais ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Troyes ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bourg ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Orléans ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Herbiers ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Nîmes ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Valenciennes ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/03/14Red Star 2 – 1 Orléans
19/10/13Orléans 0 – 0 Red Star
17/03/13Red Star 0 – 0 Orléans
29/09/12Orléans 2 – 1 Red Star
25/03/12Red Star 1 – 2 Orléans
08/10/11Orléans 2 – 1 Red Star
ទស្សនៈWDW:Red Star 1 – 0 Orléans
ទស្សនៈPD:Red Star 2 – 0 Orléans

Sochaux(7) Vs Bourg(15)
Sochaux ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Pontarlier ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Tours ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ GFCA Ajaccio ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fréjus ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Valenciennes ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Red Star ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/01/16Sochaux 1 – 1 Bourg
29/08/15Bourg 2 – 1 Sochaux
ទស្សនៈWDW:Sochaux 1 – 0 Bourg
ទស្សនៈPD:Sochaux 2 – 1 Bourg

Valenciennes(11) Vs GFCA Ajaccio(14)
Valenciennes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Étaples ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Bourg ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Orléans ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
GFCA Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bords ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Clermont ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sochaux ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/05/15Valenciennes 2-1 GFCA Ajaccio
02/08/14GFCA Ajaccio 2-0 Valenciennes
07/05/05Valenciennes 2-1GFCA Ajaccio
27/11/04GFCA Ajaccio 1-1 Valenciennes
07/02/04GFCA Ajaccio 0-2 Valenciennes
30/08/03Valenciennes 0-1 GFCA Ajaccio
ទស្សនៈWDW:Valenciennes1-1GFCA Ajaccio
ទស្សនៈPD:Valenciennes1-1GFCA Ajaccio៕

lorient-3-3-metz

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print