បាល់ទាត់នៅអង់គ្លេសថ្ងៃនេះ Liverpool, Sheff United, Boreham, Lincoln មានប្រៀបក្នុងទឹកដី

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស ថ្ងៃនេះក្រុម Liverpool, Sheff United, Boreham, Lincoln ជាក្រុមដែលមាន ប្រៀបជាងគូប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

អង់គ្លេស League Cup
Liverpool Vs Leeds
Liverpool ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Watford ៦-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Southampton ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sunderland ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Leeds ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Norwich ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Newcastle ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Rotherham ២-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/09/09Leeds 0 – 1 Liverpool
29/02/04Leeds 2 – 2 Liverpool
25/10/03Liverpool 3 – 1 Leeds
23/03/03Liverpool 3 – 1 Leeds
19/10/02Leeds 0 – 1 Liverpool
03/02/02Leeds 0 – 4 Liverpool
13/10/01Liverpool 1 – 1 Leeds

Hull Vs Newcastle
Hull ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Southampton ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sunderland ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ West Brom ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Newcastle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cardiff ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Leeds ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Blackburn ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/01/15Hull 0 – 3 Newcastle
20/09/14Newcastle 2 – 2 Hull
01/03/14Hull 1 – 4 Newcastle
21/09/13Newcastle 2 – 3 Hull
14/03/09Hull 1 – 1 Newcastle
15/01/09Newcastle 0 – 1 Hull
03/01/09Hull 0 – 0 Newcastle

អង់គ្លេស League 1
Sheff United(3) Vs Walsall(17)
Sheff United ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Shrewsbury ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bury ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Charlton ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Walsall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Gillingham ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Rochdale ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Southend ០-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/10/16SheffUnited 1 – 2 Walsall
02/04/16SheffUnited 2 – 0 Walsall
21/11/15Walsall 1 – 1 SheffUnited
18/03/15Walsall 1 – 1 SheffUnited
20/12/14SheffUnited 1 – 1 Walsall
13/11/14Walsall 1 – 0 SheffUnited
ទស្សនៈWDW:SheffUnited 1-0 Walsall
ទស្សនៈPD:SheffUnited 3 – 0 Walsall

អង់គ្លេស Conference
Boreham(7) Vs Braintree(20)
Boreham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Southport ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sutton ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Guiseley ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Braintree ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Tranmere ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bromley ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Southport ៥-៤ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/10/16Braintree 1 – 2 Boreham
17/02/16Braintree 0 – 2 Boreham
26/12/15Boreham 1 – 0 Braintree
06/04/11Boreham 0 – 2 Braintree
25/08/10Braintree 3 – 2 Boreham
ទស្សនៈWDW:Boreham 2-0 Braintree
ទស្សនៈPD:Boreham 3 – 2 Braintree

Chester(12) Vs North (24)
Chester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bromley ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Southport ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Eastleigh ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
North ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Woking ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Sutton ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Solihull ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/10/16North 0 – 1 Chester
28/03/12North 0 – 3 Chester
10/12/11North 1 – 5 Chester
03/09/11Chester 6 – 0 North
ទស្សនៈWDW:Chester 3 – 0 North
ទស្សនៈPD:Chester 2 – 0 North

Dagenham (5) Vs Torquay(17)
Dagenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ York ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Maidstone ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Barrow ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
Torquay ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Wrexham ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Solihull ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Tranmere ២-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/10/16Torquay 1 – 0 Dagenham
18/04/14Torquay 0 – 1 Dagenham
21/12/13Dagenham 0 – 1 Torquay
13/03/13Dagenham 2 – 2 Torquay
01/12/12Torquay 2 – 1 Dagenham
25/01/12Torquay 1 – 0 Dagenham
27/08/11Dagenham 1 – 1 Torquay
ទស្សនៈWDW:Dagenham 1-0 Torquay
ទស្សនៈPD:Dagenham 1 – 0 Torquay

Gateshead(9) Vs Tranmere(4)
Gateshead ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Eastleigh ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Macclesfield ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Woking ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Tranmere ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Braintree ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Forest Green ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Torquay ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/10/16Tranmere 0-1 Gateshead
05/03/16Tranmere 3-1 Gateshead
12/08/15Gateshead 1-4 Tranmere
ទស្សនៈWDW:Gateshead0-1Tranmere
ទស្សនៈPD:Gateshead 2-2 Tranmere

Lincoln(2) Vs Wrexham(15)
Lincoln ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Forest Green ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ York ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Maidstone ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Wrexham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Braintree ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Torquay ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Forest Green ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/10/16Wrexham 1 – 2 Lincoln
23/01/16Wrexham 3 – 1 Lincoln
05/09/15Lincoln 1 – 1 Wrexham
21/03/15Wrexham 1 – 1 Lincoln
18/10/14Lincoln 1 – 1 Wrexham
21/04/14Wrexham 0 – 1 Lincoln
26/08/13Lincoln 2 – 0 Wrexham
ទស្សនៈWDW:Lincoln 3 – 0 Wrexham
ទស្សនៈPD:Lincoln 3 – 0 Wrexham

Macclesfield(10) Vs Barrow(3)
Macclesfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Forest Green ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Aldershot ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Gateshead ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Barrow ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Solihull ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Guiseley ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Dagenham ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/10/16Barrow 1 – 1 Macclesfield
09/04/16Barrow 1 – 1 Macclesfield
23/09/15Macclesfield 1 – 2 Barrow
28/03/13Barrow 1 – 0 Macclesfield
29/12/12Macclesfield 4 – 1 Barrow
19/12/12Barrow 1 – 1 Macclesfield
27/08/12Macclesfield 2 – 0 Barrow
ទស្សនៈWDW:Macclesfield0-1Barrow
ទស្សនៈPD:Macclesfield 0 – 2 Barrow

Maidstone (18) Vs Eastleigh(8)
Maidstone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Woking ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Dagenham ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Lincoln ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Eastleigh ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Gateshead ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Aldershot ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Chester ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/10/16Eastleigh 3 – 0 Maidstone
16/11/13Maidstone 1 – 2 Eastleigh
ទស្សនៈWDW:Maidstone1-2Eastleigh
ទស្សនៈPD:Maidstone 0 – 2 Eastleigh

Southport(21) Vs Solihull (16)
Southport ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Boreham ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Chester ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Braintree ៥-៤ ក្នុងផ្ទះ។
Solihull ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Barrow ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Torquay ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ North ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/10/16Solihull 4 – 0 Southport
05/12/09Southport 3 – 0 Solihull
03/10/09Solihull 1 – 1 Southport
29/11/08Solihull 0 – 2 Southport
04/10/08Southport 3 – 0 Solihull
05/04/08Solihull 4 – 1 Southport
15/09/07Southport 3 – 2 Solihull
ទស្សនៈWDW:Southport 0 – 1 Solihull
ទស្សនៈPD:Southport 0 – 1 Solihull

Sutton (13) Vs Dover(6)
Sutton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ North ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Boreham ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Aldershot ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Dover ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cambridge ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Guiseley ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Woking ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/10/16Dover 3 – 1 Sutton
03/05/14Sutton 0 – 3 Dover
01/05/14Dover 1 – 1 Sutton
19/02/14Dover 0 – 1 Sutton
18/09/13Sutton 1 – 0 Dover
30/03/13Dover 1 – 1 Sutton
22/08/12Sutton 2 – 2 Dover
ទស្សនៈWDW:Sutton 0 – 1 Dover
ទស្សនៈPD:Sutton 2 – 2 Dover

Woking (19) Vs Bromley(14)
Woking ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Maidstone ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Dover ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Gateshead ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Bromley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Chester ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Braintree ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ York ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/10/16Bromley 2 – 1 Woking
20/02/16Bromley 2 – 1 Woking
12/08/15Woking 2 – 0 Bromley
14/01/12Woking 3 – 2 Bromley
21/09/11Bromley 2 – 4 Woking
19/03/11Woking 1 – 0 Bromley
10/11/10Bromley 2 – 2 Woking
ទស្សនៈWDW:Woking 0 – 1 Bromley
ទស្សនៈPD:Woking 1 – 1 Bromley

York (23) Vs Guiseley(22)
York ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dagenham ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Lincoln ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bromley ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Guiseley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dover ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Barrow ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Boreham ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/10/16Guiseley 6 – 1 York
ទស្សនៈWDW:York 2-0 Guiseley
ទស្សនៈPD:York 0 – 0 Guiseley

LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 26: Philippe Coutinho of Liverpool is tackled by Billy Jones of Sunderland during the Premier League match between Liverpool and Sunderland at Anfield on November 26, 2016 in Liverpool, England.  (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

ដោយ៖ ណារាជ

ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print