ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ Newcastle, Bayern Münich, Standard, Gent, Benfica រំពឹងរកបាន៣ពិន្ទុ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម Newcastle, Bayern Münich, Standard, Gent, Benfica ជាក្រុមដែលមាន ប្រវត្តិល្អ និងមានរំពឹងឈ្នះគូប្រកួតដើម្បី រកបាន៣ពិន្ទុបន្ថែមពីគូប្រកួតរបស់ខ្លួន ទាំងក្នុង និងក្រៅទឹកដី ។

អង់គ្លេស Championship
Nottingham (17) Vs Newcastle(1)
Nottingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ QPR ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Ipswich ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Barnsley ៥-២ ក្រៅផ្ទះ។
Newcastle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cardiff ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Leeds ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Blackburn ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/09/11Nottingham 3 – 4 Newcastle
30/03/10Newcastle 2 – 0 Nottingham
17/10/09Nottingham 1 – 0 Newcastle
10/03/99Nottingham 1 – 2 Newcastle
26/09/98Newcastle 2 – 0 Nottingham
11/05/97Newcastle 5 – 0 Nottingham
ទស្សនៈWDW:Nottingham1-3Newcastle
ទស្សនៈPD:Nottingham 1 – 3 Newcastle
ទស្សនៈAsianB: Newcastle អាចឈ្នះ

អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga
Mainz (9) Vs Bayern Münich(2)
Mainz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Freiburg ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Saint-Étienne ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Hertha ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Bayern Münich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dortmund ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Rostov ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Leverkusen ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/03/16Bayern Münich 1 – 2 Mainz
26/09/15Mainz 0 – 3 Bayern Münich
23/05/15Bayern Münich 2 – 0 Mainz
20/12/14Mainz 1 – 2 Bayern Münch
22/03/14Mainz 0 – 2 Bayern Münich
19/10/13Bayern Münich 4 – 1 Mainz
ទស្សនៈWDW:Mainz 1-2 Bayern Münich
ទស្សនៈPD:Mainz 2 – 2 Bayern Münich
ទស្សនៈAsianB: Bayern Münich អាចឈ្នះ

បារាំង Ligue 1
Caen(16) Vs Dijon(14)
Caen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Marseille ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Guingamp ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Lille ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
Dijon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Nancy ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Bordeaux ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Monaco ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/01/15Caen 2 – 3 Dijon
17/05/14Dijon 2 – 2 Caen
03/08/13Caen 3 – 1 Dijon
27/04/13Caen 2 – 2 Dijon
01/12/12Dijon 1 – 0 Caen
25/03/12Dijon 2 – 0 Caen
ទស្សនៈWDW:Caen 1 – 2 Dijon
ទស្សនៈPD:Caen 2 – 2 Dijon
ទស្សនៈAsianB: Caen អាចឈ្នះ

បារាំង Cup
Limoges Vs Herbiers
Limoges ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Niort St Florent ៦-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Niort II ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bressuire ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Herbiers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Orléans ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Paris ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Consolat ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/03/15Herbiers 3 – 0 Limoges
05/10/14Limoges 0 – 1 Herbiers

Sedan Vs Épinal
Sedan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Compiègne ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Quevilly ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Boulogne ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Épinal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Erstein ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Dunkerque ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Chambly ៥-៣ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/10/16Sedan 1 – 2 Épinal
23/04/16Sedan 2 – 0 Épinal
21/11/15Épinal 0 – 2 Sedan
10/01/98Épinal 0 – 1 Sedan
16/08/97Sedan 1 – 2 Épinal

អុីតាលី Serie A
Napoli(7) Vs InterMilan(8)
Napoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Udinese ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Dynamo Kyiv ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Sassuolo ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
InterMilan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ AC Milan ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Hapoel ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Fiorentina ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/04/16InterMilan 2 – 0 Napoli
20/01/16Napoli 0 – 2 InterMilan
01/12/15Napoli 2 – 1 InterMilan
09/03/15Napoli 2 – 2 InterMilan
05/02/15Napoli 1 – 0 InterMilan
20/10/14InterMilan 2 – 2 Napoli
ទស្សនៈWDW:Napoli 2 – 0 InterMilan
ទស្សនៈPD:Napoli 1 – 1 InterMilan
ទស្សនៈAsianB: Napoli អាចឈ្នះ

បែលហ្សុិក Super League
Standard Vs Heist
Standard ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leuven ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Anderlecht ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ladies Genk ៣-១ក្រៅផ្ទះ។
Heist ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Standard ៦-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Ladies Genk ៦-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Eva’s Tienen ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/11/16Heist 0 – 6 Standard
01/10/16Heist 0 – 4 Standard
13/02/16Heist 0 – 1 Standard
03/10/15Standard 6 – 1 Heist
09/01/14Heist 0 – 6 Standard

Leuven Vs Anderlecht
Leuven ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Gent ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Standard ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Gent ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Anderlecht ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Eva’s Tienen ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Standard ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Gent ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/10/16Anderlecht 2 – 0 Leuven
14/11/15Anderlecht 3 – 0 Leuven
29/08/15Leuven 0 – 6 Anderlecht
28/01/15Leuven 1 – 6 Anderlecht
03/09/14Anderlecht 2 – 1 Leuven

Gent Vs Ladies Genk
Gent ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leuven ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Leuven ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Anderlecht ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Ladies Genk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Heist ៦-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Eva’s Tienen ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Standard ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/10/16Ladies Genk 1 – 1 Gent
12/12/15Gent 4 – 1 Ladies Genk
12/09/15Ladies Genk 4 – 2 Gent

ឆេក Liga
Jablonec(9) Vs Hradec (11)
Jablonec ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bratislava ៦-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Liberec ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Teplice ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Hradec ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Teplice ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Slovácko ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sparta ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/08/16Hradec 1 – 2 Jablonec
10/04/15Jablonec 4 – 0 Hradec
27/09/14Hradec 0 – 2 Jablonec
25/09/13Hradec 0 – 1 Jablonec
25/11/12Jablonec 3 – 2 Hradec
04/08/12Hradec 2 – 2 Jablonec
29/04/12Jablonec 2 – 0 Hradec
ទស្សនៈWDW:Jablonec 3 – 0 Hradec
ទស្សនៈPD:Jablonec 0 – 0 Hradec

Zlín(3) Vs Praha (2)
Zlín ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Zbrojovka ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Jihlava ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Dukla Praha ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Praha ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bohemians ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Dukla Praha ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Mladá ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/08/16Praha 2 – 2 Zlín
12/03/16Praha 1 – 0 Zlín
19/09/15Zlín 0 – 2 Praha
23/04/09Praha 3 – 0 Zlín
08/04/09Zlín 0 – 0 Praha
22/03/09Praha 1 – 0 Zlín
ទស្សនៈWDW:Zlín 0 – 1 Praha
ទស្សនៈPD:Zlín 2 – 2 Praha

អង់គ្លេស FA Cup
Macclesfield Vs Oxford
Macclesfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Forest Green ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Aldershot ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Gateshead ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Oxford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Coventry ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Gillingham ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Scunthorpe ១-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/02/12Oxford 1 – 1 Macclesfield
15/10/11Macclesfield 1 – 1 Oxford
28/12/10Oxford 2 – 1 Macclesfield
16/10/10Macclesfield 3 – 2 Oxford
15/02/06Oxford 1 – 1 Macclesfield
14/01/06Macclesfield 1 – 1 Oxford
06/04/05Oxford 1 – 1 Macclesfield

អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga 2
Hannover(3) Vs Heidenheim (4)
Hannover ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Carl Zeiss ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Erzgebirge ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Fortuna ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Heidenheim ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hoffenheim ៥-៤ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Arminia ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ St. Pauli ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Hannover2-0Heidenheim
ទស្សនៈPD:Hannover 2 – 2 Heidenheim

St. Pauli(18) Vs Kaiserslau (12)
St. Pauli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Würzburger ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Fortuna ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Heidenheim ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Kaiserslau ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Berlin ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ 1860 Münich ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Karlsruher ០-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/05/16St. Pauli 5 – 2 Kaiserslau
06/12/15Kaiserslau 1 – 2 St. Pauli
09/05/15Kaiserslau 0 – 2 St. Pauli
15/01/15St. Pauli 0 – 1 Kaiserslau
30/11/14St. Pauli 1 – 3 Kaiserslau
11/04/14St. Pauli 2 – 3 Kaiserslau
ទស្សនៈWDW:St.Pauli 0-1 Kaiserslau
ទស្សនៈPD:St. Pauli 0 – 0 Kaiserslau

Karlsruher(15) Vs Fürth(13)
Karlsruher ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Heidenheim ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sandhausen ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Kaiserslau ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Fürth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bochum ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Dresden ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Arminia ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/01/16Fürth 1 – 2 Karlsruher
12/12/15Karlsruher 1 – 0 Fürth
25/07/15Fürth 1 – 0 Karlsruher
25/04/15Karlsruher 2 – 1 Fürth
09/11/14Fürth 0 – 3 Karlsruher
15/02/14Fürth 1 – 1 Karlsruher
ទស្សនៈWDW:Karlsruher 2 – 0 Fürth
ទស្សនៈPD:Karlsruher 0 – 1 Fürth

អុីតាលី Serie B
Trapani(22) Vs Carpi(8)
Trapani ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Perugia ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ SPAL ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Pisa ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Carpi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Avellino ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bari ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Cittadella ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/02/15Trapani 0 – 0 Carpi
20/09/14Carpi 2 – 2 Trapani
05/04/14Carpi 3 – 2 Trapani
01/11/13Trapani 0 – 1 Carpi
06/01/13Carpi 1 – 3 Trapani
02/09/12Trapani 0 – 1 Carpi
ទស្សនៈWDW:Trapani 0 – 1 Carpi
ទស្សនៈPD:Trapani 1 – 1 Carpi

ប៉ូឡូញ Ekstraklasa
Nieciecza(3) Vs Zagłębie (7)
Nieciecza ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Korona ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Arka Gdynia ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Cracovia ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Zagłębie ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Śląsk ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Korona ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Poznań ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/07/16Zagłębie 2 – 0 Nieciecza
05/12/15Zagłębie 2 – 0 Nieciecza
08/08/15Nieciecza 1 – 0 Zagłębie
06/06/15Zagłębie 1 – 1 Nieciecza
16/11/14Nieciecza 1 – 1 Zagłębie
ទស្សនៈWDW:Nieciecza 0-1 Zagłębie
ទស្សនៈPD:Nieciecza 0 – 1 Zagłębie

Legia(4) Vs Wisła(14)
Legia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Jagiellonia ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Dortmund ៨-៤ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Śląsk ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Wisła ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Arka Gdynia ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Lechia ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Piast ០-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/07/16Wisła 2 – 3 Legia
24/09/08Wisła 1 – 2 Legia
17/04/07Wisła 0 – 3 Legia
27/02/07Wisła 0 – 1 Legia
26/11/06Legia 0 – 0 Wisła
18/09/06Legia 5 – 0 Wisła
23/07/06Legia 1 – 2 Wisła
ទស្សនៈWDW:Legia 1 – 0 Wisła
ទស្សនៈPD:Legia 3 – 0 Wisła

ព័រទុយហ្គាល់ Primeira Liga
Marítimo(9) Vs Benfica (1)
Marítimo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Braga ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Benfica ៦-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Chaves ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Benfica ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Marítimo ៦-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Beşiktaş ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Moreirense ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/11/16Benfica 6 – 0 Marítimo
21/05/16Marítimo 2 – 6 Benfica
09/05/16Marítimo 0 – 2 Benfica
07/01/16Benfica 6 – 0 Marítimo
30/05/15Benfica 2 – 1 Marítimo
24/05/15Benfica 4 – 1 Marítimo
ទស្សនៈWDW:Marítimo 0 – 1 Benfica
ទស្សនៈPD:Marítimo 0 – 3 Benfica

រ៉ូម៉ានី Liga I
CSM Iaşi(11) Vs Concordia (12)
CSM Iaşi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Gaz Metan ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Târgu Mureş ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Craiova ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Concordia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Dunav ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bucureşti ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Gaz Metan ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/08/16Concordia 0 – 0 CSM Iaşi
15/05/16CSM Iaşi 2 – 3 Concordia
30/03/16Concordia 1 – 1 CSM Iaşi
28/10/15Concordia 1 – 2 CSM Iaşi
23/10/15CSM Iaşi 0 – 1 Concordia
17/07/15Concordia 0 – 1 CSM Iaşi
11/04/15Concordia 2 – 1 CSM Iaşi
ទស្សនៈWDW:CSM Iaşi1-0 Concordia
ទស្សនៈPD:CSM Iaşi 1 – 1 Concordia

ស្កុតឡេន Championship
Dundee Utd(2) Vs Hibernian(1)
Dundee United ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dunfermline ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Dunfermline ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Greenock ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Hibernian ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ayr United ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Falkirk ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Queen South ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/10/16Hibernian 1 – 1 Dundee Utd
16/04/16Hibernian 0 – 0 Dundee Utd
05/11/15Hibernian 3 – 0 Dundee Utd
30/10/14Hibernian 3 – 3 Dundee Utd
01/03/14Hibernian 1 – 3 Dundee Utd
ទស្សនៈWDW:DundeeUtd 0-1Hibernian
ទស្សនៈPD:Dundee Utd 0-2 Hibernian

អេស្ប៉ាញ Championship 2
Getafe(5) Vs Sevilla II(3)
Getafe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Gimnàstic ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Zaragoza ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Córdoba ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Sevilla II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Almería ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Mallorca ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Mirandés ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Getafe 1-1 Sevilla II
ទស្សនៈPD:Getafe 0 – 1 Sevilla II

championship

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print