ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ Arsenal, Tottenham, Barcelona, Real Madrid មានរំពឹងឈ្នះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម Arsenal, Tottenham, Barcelona, Real Madrid ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិ ប្រកួតល្អមានសង្ឃឹមឈ្នះគូប្រកួតទាំងក្នុង និងក្រៅទឹកដីរបស់ខ្លួន ។
អង់គ្លេស Premier League
Arsenal(7) Vs Leicester(15)
Arsenal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Crystal ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Middlesbrough ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ ManCity ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Leicester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ At.Madrid ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Crystal ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ At.Madrid ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/08/16Leicester 0 – 0 Arsenal
14/02/16Arsenal 2 – 1 Leicester
26/09/15Leicester 2 – 5 Arsenal
11/02/15Arsenal 2 – 1 Leicester
31/08/14Leicester 1 – 1 Arsenal
15/05/04Arsenal 2 – 1 Leicester
06/12/03Leicester 1 – 1 Arsenal
Middlesbrough(19) Vs Sunderland(20)
Middlesbrough ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Burnley ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Arsenal ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bournemouth ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sunderland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leicester ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Man United ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ West Ham ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/08/16Sunderland 1-2 Middlesbrough
31/10/12Sunderland 0-1 Middlesbrough
09/02/12Middlesbrough 1-2 Sunderland
29/01/12Sunderland 1-1 Middlesbrough
10/01/09Middlesbrough 1-1 Sunderland
20/09/08Sunderland 2-0 Middlesbrough
26/04/08Sunderland 3-2 Middlesbrough
Crystal (12) Vs Tottenham (2)
Crystal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Arsenal ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Leicester ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Liverpool ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Tottenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Watford ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bournemouth ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Chelsea ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/08/16Tottenham 1 – 0 Crystal
21/02/16Tottenham 0 – 1 Crystal
23/01/16Crystal 1 – 3 Tottenham
20/09/15Tottenham 1 – 0 Crystal
11/01/15Crystal 2 – 1 Tottenham
06/12/14Tottenham 0 – 0 Crystal
11/01/14Tottenham 2 – 0 Crystal
អេស្ប៉ាញ Primera Liga
Barcelona(1) Vs Osasuna(20)
Barcelona ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sociedad ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Juventus ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Real Madrid ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ។
Osasuna ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leganés ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ At.Madrid ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Gijón ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/12/16Osasuna 0 – 3 Barcelona
16/03/14Barcelona 7 – 0 Osasuna
20/10/13Osasuna 0 – 0 Barcelona
28/01/13Barcelona 5 – 1 Osasuna
27/08/12Osasuna 1 – 2 Barcelona
12/02/12Osasuna 3 – 2 Barcelona
13/01/12Osasuna 1 – 2 Barcelona
Leganés(17) Vs Palmas(13)
Leganés ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Osasuna ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Espanyol ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Villarreal ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Palmas ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Betis ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bilbao ៥-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Alavés ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/12/16Palmas 1 – 1 Leganés
10/05/15Leganés 2 – 1 Palmas
07/12/14Palmas 1 – 0 Leganés
05/03/06Palmas 0 – 0 Leganés
09/10/05Leganés 1 – 1 Palmas
22/05/05Palmas 1 – 2 Leganés
09/01/05Leganés 0 – 3 Palmas
Valencia (12) Vs Sociedad (6)
Valencia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Granada ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Sevilla ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Málaga ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sociedad ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Gijón ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Barcelona ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Deportivo ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/12/16Sociedad 3 – 2 Valencia
14/05/16Valencia 0 – 1 Sociedad
10/01/16Sociedad 2 – 0 Valencia
01/03/15Valencia 2 – 0 Sociedad
29/09/14Sociedad 1 – 1 Valencia
17/03/14Sociedad 1 – 0 Valencia
19/10/13Valencia 1 – 2 Sociedad
Deportivo(16) Vs Real Madrid(2)
Deportivo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sevilla ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Málaga ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sociedad ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Real Madrid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Gijón ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bayern Münich ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Barcelona ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/12/16Real Madrid 3 – 2 Deportivo
14/05/16Deportivo 0 – 2 Real Madrid
10/01/16Real Madrid 5 – 0 Deportivo
15/02/15Real Madrid 2 – 0 Deportivo
20/09/14Deportivo 2 – 8 Real Madrid
30/08/13Deportivo 0 – 4 Real Madrid
24/02/13Deportivo 1 – 2 Real Madrid
បារាំង Cup
ParisSG Vs Monaco
ParisSG ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Angers ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Metz ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Montpellier ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Monaco ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dijon ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Dortmund ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Lyon ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/17Monaco 1 – 4 ParisSG
30/01/17ParisSG 1 – 1 Monaco
29/08/16Monaco 3 – 1 ParisSG
21/03/16ParisSG 0 – 2 Monaco
31/08/15Monaco 0 – 3 ParisSG
05/03/15ParisSG 2 – 0 Monaco
02/03/15Monaco 0 – 0 ParisSG
អាល្លឺម៉ង់ Cup
Bayern Münich Vs Dortmund
Bayern Münich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Leverkusen ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Real Madrid ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Mainz ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Dortmund ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Frankfurt ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Monaco ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Moncheng ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/04/17Bayern Münich 4 – 1 Dortmund
20/11/16Dortmund 1 – 0 Bayern Münich
15/08/16Dortmund 0 – 2 Bayern Münich
22/05/16Bayern Münich 0 – 0 Dortmund
06/03/16Dortmund 0 – 0 Bayern Münich
04/10/15Bayern Münich 5 – 1 Dortmund
29/04/15Bayern Münich 1 – 1 Dortmund
អូទ្រីស Cup
Admira Vs Salzburg
Admira ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Mattersburg ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ St. Pölten ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Rheindorf ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Salzburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sturm Graz ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Wolfsberger ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ St. Pölten ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/03/17Admira 1 – 1 Salzburg
27/11/16Salzburg 0 – 1 Admira
11/09/16Admira 0 – 4 Salzburg
20/05/16Admira 0 – 5 Salzburg
10/04/16Salzburg 1 – 0 Admira
07/02/16Admira 1 – 2 Salzburg
Rapid Wien Vs LASK Linz
Rapid Wien ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ried ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Rheindorf ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Austria Wien ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
LASK Linz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lustenau ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Blau-Weiß ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Liefering ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/07/13LASK Linz 0 – 0 Rapid Wien
26/05/11LASK Linz 1 – 2 Rapid Wien
19/03/11Rapid Wien 0 – 0 LASK Linz
21/11/10Rapid Wien 5 – 0 LASK Linz
29/08/10LASK Linz 1 – 0 Rapid Wien
14/04/10Rapid Wien 0 – 0 LASK Linz
13/02/10LASK Linz 4 – 2 Rapid Wien
បែលឡារូស Cup
Shakhtyor Vs Slutsk
Shakhtyor ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Gomel ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Minsk ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dinamo Brest ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Slutsk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Torpedo ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Neman ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Gorodeya ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/04/17Slutsk 1 – 2 Shakhtyor
21/08/16Shakhtyor 0 – 0 Slutsk
24/04/16Slutsk 1 – 0 Shakhtyor
12/07/15Slutsk 0 – 2 Shakhtyor
11/04/15Shakhtyor 2 – 0 Slutsk
BATE Vs Dinamo Brest
BATE ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Minsk ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Dinamo Brest ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Krumkachy ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Dinamo Brest ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Krumkachy ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ BATE ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Shakhtyor ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/04/17Dinamo Brest 1 – 1 BATE
05/04/17Dinamo Brest 2 – 0 BATE
30/07/16BATE 2 – 0 Dinamo Brest
02/04/16Dinamo Brest 1 – 4 BATE
31/10/15Dinamo Brest 0 – 1 BATE
29/06/15BATE 1 – 0 Dinamo Brest
បែលហ្សុិក Play-offs
Royal Excel Vs Lokeren
Royal Excel ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Eupen ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Roeselare ៥-៣ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Genk ៦-០ ក្នុងផ្ទះ។
Lokeren ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Kortrijk ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Eupen ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Roeselare ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/01/17Royal Excel 2 – 1 Lokeren
27/08/16Lokeren 2 – 1 Royal Excel
24/01/16Royal Excel 1 – 1 Lokeren
20/09/15Lokeren 1 – 2 Royal Excel
26/04/15Lokeren 2 – 1 Royal Excel
19/04/15Royal Excel 1 – 5 Lokeren
Eupen Vs Genk
Eupen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Royal Excel ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Lokeren ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Kortrijk ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Genk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Kortrijk ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Celta Vigo ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Royal Excel ៦-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/01/17Eupen 0 – 1 Genk
20/11/16Genk 2 – 0 Eupen
12/12/10Genk 5 – 1 Eupen
23/08/10Eupen 1 – 4 Genk
Mechelen Vs Sint-Truiden
Mechelen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lierse ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Waasland ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Standard ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Sint-Truiden ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Standard ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Lierse ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Union Saint ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/01/17Sint-Truiden 2 – 1 Mechelen
30/11/16Sint-Truiden 2 – 2 Mechelen
11/09/16Mechelen 2 – 0 Sint-Truiden
30/04/16Mechelen 1 – 1 Sint-Truiden
03/04/16Sint-Truiden 0 – 1 Mechelen
15/02/16Sint-Truiden 0 – 3 Mechelen
សាយប្រ៊ូស Cup
Doxa Vs APOEL
Doxa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ethnikos ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Nea Salamis ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ermis ៥-១ ក្រៅផ្ទះ។
APOEL ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Apollon ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ AEL ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Anorthosis ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/01/17Doxa 0 – 2 APOEL
03/10/16APOEL 2 – 0 Doxa
21/07/16APOEL 4 – 1 Doxa
03/01/16APOEL 1 – 2 Doxa
21/09/15Doxa 0 – 1 APOEL
10/04/15Doxa 1 – 6 APOEL
Apollon Vs Anorthosis
Apollon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Anorthosis ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ APOEL ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ AEL ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Anorthosis ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Apollon ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Larnaca ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ APOEL ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/04/17Anorthosis 3 – 1 Apollon
05/03/17Anorthosis 0 – 0 Apollon
04/12/16Apollon 1 – 1 Anorthosis
27/04/16Anorthosis 1 – 1 Apollon
19/03/16Apollon 4 – 1 Anorthosis
23/01/16Anorthosis 3 – 2 Apollon
ឆេក Cup
Mladá Vs Opava
Mladá ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dukla ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Bohemians ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Zbrojovka ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Opava ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Žižkov ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Prostějov ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ České ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/12/04Mladá 1 – 1 Opava
14/08/04Opava 2 – 1 Mladá
04/05/03Mladá 0 – 2 Opava
06/10/02Opava 3 – 0 Mladá
22/04/01Opava 1 – 0 Mladá
17/09/00Mladá 1 – 2 Opava
អេហ្សុីប Premier League
Daklyeh Vs Makasa
Daklyeh ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Taa’den ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ El Entag ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sharqiya ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Makasa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ismaily ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Mokawloon ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Wadi Degla ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/11/16Makasa 1 – 0 Daklyeh
01/05/16Daklyeh 1 – 3 Makasa
20/12/15Makasa 0 – 1 Daklyeh
22/07/15Makasa 1 – 1 Daklyeh
28/04/15Makasa 2 – 1 Daklyeh
04/11/14Daklyeh 1 – 1 Makasa
20/05/14Makasa 1 – 1 Daklyeh
Ittihad Vs Geish
Ittihad ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ahly ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Petrojet ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Entag ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Geish ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wadi Degla ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Geish ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Geish ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/11/16Geish 2 – 1 Ittihad
24/04/16Geish 0 – 1 Ittihad
14/12/15Ittihad 1 – 0 Geish
03/06/15Ittihad 0 – 0 Geish
17/12/14Geish 0 – 3 Ittihad
30/04/13Ittihad 1 – 2 Geish
14/02/13Geish 0 – 1 Ittihad
Aswan Vs Sharqiya
Aswan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Geish ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Ahly ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Taa’den ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sharqiya ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Wadi Degla ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Ismaily ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Daklyeh ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/11/16Sharqiya 3 – 2 Aswan
ក្រិក Cup
Athens Vs Olympiakos
Athens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Kerkyra ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Olympiakos ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Levadiakos ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Olympiakos ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Levadiakos ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Athens ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Giannina ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/04/17Olympiakos 1 – 2 Athens
20/02/17Athens 1 – 0 Olympiakos
03/10/16Olympiakos 3 – 0 Athens
18/05/16Olympiakos 1 – 2 Athens
14/02/16Athens 1 – 0 Olympiakos
18/10/15Olympiakos 4 – 0 Athens
12/03/15Athens 0 – 3 Olympiakos
អុីតាលី Coppa Lega Pro
Venezia Vs Matera
Venezia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Padova ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Fano ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Gubbio ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Matera ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Juve Stabia ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Lecce ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Casertana ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/03/17Matera 1 – 0 Venezia
រុស្សុី Premier League
Orenburg Vs Zenit
Orenburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ural ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Terek ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Tom’ Tomsk ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Zenit ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Anzhi ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Spartak ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ural ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/10/16Zenit 1 – 0 Orenburg
Rubin Kazan Vs Terek
Rubin Kazan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Tom’ Tomsk ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Krasnodar ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Krylya ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Terek ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Tula ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Orenburg ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Anzhi ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/10/16Terek 3 – 1 Rubin Kazan
23/04/16Rubin Kazan 0 – 1 Terek
04/10/15Terek 2 – 1 Rubin Kazan
15/03/15Rubin Kazan 2 – 1 Terek
09/08/14Terek 1 – 1 Rubin Kazan
15/05/14Rubin Kazan 1 – 1 Terek
29/07/13Terek 0 – 0 Rubin Kazan
Tula Vs Krylya
Tula ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Terek ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Lokomotiv ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Krasnodar ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Krylya ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Amkar Perm ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Anzhi ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Rubin Kazan ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/10/16Krylya 1 – 1 Tula
CSKA Moscow Vs Lokomotiv
CSKA Moscow ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Krasnodar ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Rostov ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ufa ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Lokomotiv ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Rostov ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Tula ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Amkar Perm ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/10/16Lokomotiv 1 – 0 CSKA Moscow
16/04/16Lokomotiv 1 – 1 CSKA Moscow
26/09/15CSKA Moscow 1 – 1 Lokomotiv
10/05/15Lokomotiv 1 – 3 CSKA Moscow
21/09/14CSKA Moscow 1 – 0 Lokomotiv
15/05/14CSKA Moscow 1 – 0 Lokomotiv
28/07/13Lokomotiv 1 – 2 CSKA Moscow
ស្កុតឡេន Championship
Hibernian Vs Raith
Hibernian ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Greenock ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Queen South ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Aberdeen ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
Raith ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Falkirk ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Dunfermline ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Greenock ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/02/17Raith 1 – 1 Hibernian
24/12/16Hibernian 1 – 1 Raith
15/10/16Raith 0 – 0 Hibernian
07/05/16Hibernian 2 – 0 Raith
05/05/16Raith 1 – 0 Hibernian
20/03/16Raith 2 – 1 Hibernian
09/01/16Raith 0 – 2 Hibernian
ស៊ុយអែត Allsvenskan
Eskilstuna Vs Östersunds
Eskilstuna ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Örebro ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Göteborg ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Halmstad ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Östersunds ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Norrköping ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Örebro ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Göteborg ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/03/16Östersunds 3 – 0 Eskilstuna
24/09/15Östersunds 3 – 1 Eskilstuna
10/05/15Eskilstuna 1 – 2 Östersunds
01/09/12Eskilstuna 1 – 0 Östersunds
10/06/12Östersunds 1 – 0 Eskilstuna
26/08/07Eskilstuna 1 – 0 Östersunds
Sundsvall Vs Elfsborg
Sundsvall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Malmö ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Häcken ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Hammarby ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Elfsborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ AIK ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Djurgården ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Örebro ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/08/16Elfsborg 4 – 0 Sundsvall
18/05/16Sundsvall 1 – 3 Elfsborg
30/08/15Elfsborg 1 – 2 Sundsvall
03/05/15Sundsvall 0 – 1 Elfsborg
23/09/12Elfsborg 0 – 0 Sundsvall
22/05/12Sundsvall 0 – 3 Elfsborg
Göteborg Vs Hammarby
Göteborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sirius ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Eskilstuna ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Östersunds ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Hammarby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Kalmar ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ AIK ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Sundsvall ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/08/16Hammarby 2 – 0 Göteborg
24/05/16Göteborg 2 – 1 Hammarby
20/09/15Göteborg 1 – 0 Hammarby
07/06/15Hammarby 0 – 1 Göteborg
20/09/09Göteborg 2 -0 Hammarby
24/04/09Hammarby 0 – 1 Göteborg
Örebro Vs Häcken
Örebro ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Eskilstuna ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Östersunds ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Elfsborg ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Häcken ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Djurgården ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sundsvall ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Norrköping ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/03/17Örebro 1 – 1 Häcken
14/08/16Häcken 0 – 1 Örebro
17/07/16Örebro 0 – 0 Häcken
29/08/15Örebro 2 – 0 Häcken
10/05/15Häcken 2 – 0 Örebro
01/11/14Örebro 5 – 2 Häcken
ទួរគី Cup
İstanbul Vs Fenerbahçe
İstanbul ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Akhisar ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Galatasaray ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Rizespor ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Fenerbahçe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Kayserispor ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Akhisar ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Galatasaray ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/01/17Fenerbahçe 1 – 0 İstanbul
22/08/16İstanbul 1 – 0 Fenerbahçe
10/05/16İstanbul 2 – 1 Fenerbahçe
14/12/15Fenerbahçe 1 – 0 İstanbul
26/05/15İstanbul 2 – 2 Fenerbahçe
04/01/15Fenerbahçe 2 – 0 İstanbul
អ៊ុយក្រែន Cup
Mykolaiv Vs Dynamo Kyiv
Mykolaiv ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Obolon’ ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Illichivets ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sumy ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Dynamo Kyiv ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Donetsk ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Zorya ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Shakhtar ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Shakhtar Vs Dnipro
Shakhtar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Chornomorets ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Donetsk ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dynamo Kyiv ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Dnipro ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Karpaty ២-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Kamianske ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Vorskla ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/11/16Dnipro 0 – 2 Shakhtar
21/08/16Shakhtar 4 – 0 Dnipro
14/03/16Dnipro 4 – 1 Shakhtar
14/08/15Shakhtar 0 – 2 Dnipro
23/05/15Dnipro 3 – 2 Shakhtar
20/05/15Shakhtar 1 – 1 Dnipro
29/04/15Dnipro 0 – 1 Shakhtar
អាល្លឺម៉ង់ Regionalliga
Hansa Vs Germania
Hansa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Schwarz ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Borussia Hilde ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Eintracht Nord ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Germania ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hannover II ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Martini ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Braunschweig II ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/09/16Germania 0 – 1 Hansa
25/05/14Germania 1 – 4 Hansa
10/11/13Hansa 2 – 1 Germania
06/04/13Germania 0 – 4 Hansa
29/09/12Hansa 2 – 2 Germania
Hildesheim Vs Norderstedt
Hildesheim ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Meppen ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Hansa ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Flensburg ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
Norderstedt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Flensburg ១-១ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Barmbek ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Hansa ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/09/16Norderstedt 3 – 0 Hildesheim
28/02/16Hildesheim 1 – 0 Norderstedt
30/08/15Norderstedt 3 – 1 Hildesheim
Hamburger II Vs Braunschw. II
Hamburger II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Drochtersen ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Lupo-Martini ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Wolfsburg II ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Braunschw. II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Schwarz ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Hildesheim ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Germania ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/08/16Braunschw.II 1-5 Hamburger II
02/04/16HamburgerII 2-1 Braunschw. II
26/09/15Braunschw.II 2-0 Hamburger II
15/03/15HamburgerII 0-0 Braunschw. II
18/09/14Braunschw.II 1-4 Hamburger II
29/03/14HamburgerII 0-1 Braunschw. II
05/10/13Braunschw.II 1-1 Hamburger II
BAK ‘07 Vs Dynamo
BAK ‘07 ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hertha II ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Energie ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Luckenwalde ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
Dynamo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Schönberg ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Berlin ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Babelsberg ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/08/16Dynamo 1 – 1 BAK ‘07
27/04/16BAK ‘07 3 – 0 Dynamo
07/11/15Dynamo 1 – 3 BAK ‘07
02/05/15BAK ‘07 1 – 3 Dynamo
02/11/14Dynamo 0 – 0 BAK ‘07
06/03/11BAK ‘07 0 – 0 Dynamo
11/09/10Dynamo 0 – 1 BAK ‘07
Nordhausen Vs Lokomotive
Nordhausen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Carl Zeiss ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Fürstenwalde ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Neustrelitz ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Lokomotive ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Auerbach ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bautzen ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Carl Zeiss ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/08/16Lokomotive 2 – 1 Nordhausen
04/05/14Lokomotive 3-0 WNordhausen
03/11/13Nordhausen 1 – 2 Lokomotive
ន័រវេស Cup
Steinkjer Vs Levanger
Steinkjer ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Levanger ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Tillerbyen ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Mo ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
Levanger ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៤-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sandnes ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Florø ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Mjøndalen ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/01/17Steinkjer 3 – 4 Levanger
22/07/16Levanger 4 – 1 Steinkjer
25/04/14Steinkjer 3 – 4 Levanger
27/08/11Steinkjer 0 – 4 Levanger
14/05/11Levanger 5 – 2 Steinkjer
01/05/11Steinkjer 1 – 2 Levanger
11/09/10Levanger 0 – 1 Steinkjer
Tønsberg Vs Arendal
Tønsberg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Strømsgodset II ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Express ៥-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Sola ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Arendal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ullensaker ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Ranheim ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Florø ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/08/16Tønsberg 0 – 2 Arendal
07/05/16Arendal 4 – 0 Tønsberg
Halsen Vs Notodden
Halsen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Strømsgodset III ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ ExMadla ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Viking II ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Notodden ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ lekkerøy ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Hønefoss ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Egersund ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Os Vs Nest-Sotra
Os ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sotra ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Spjelkavik ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Stord ៥-២ ក្រៅផ្ទះ។
Nest-Sotra ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Åsane ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Egersund ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Vard ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/10/10Os 3 – 4 Nest-Sotra
24/07/10Nest-Sotra 2 – 0 Os
25/10/08Os 0 – 1 Nest-Sotra
15/06/08Nest-Sotra 2 – 3 Os
Lyngen Vs Tromsdalen
Lyngen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Tverrelvdalen ៧-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Porsanger ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Skarp ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Tromsdalen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Elverum ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Kongsvinger ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Start ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Strindheim Vs Rosenborg
Strindheim ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Brattvåg ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Molde II ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Junkeren ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Rosenborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Molde ២-រ១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Viking ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Aalesund ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/05/13Strindheim 0 – 5 Rosenborg
17/06/09Strindheim 1 – 7 Rosenborg
03/06/04Strindheim 1 – 6 Rosenborg
15/10/95Rosenborg 2 – 1 Strindheim
30/04/95Strindheim 0 – 5 Rosenborg
Flekkerøy Vs Vindbjart
Flekkerøy ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Notodden ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Brodd ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Lura ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Vindbjart ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bryne ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Nardo ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Byåsen ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/08/16Flekkerøy 0 – 3 Vindbjart
30/04/16Vindbjart 3 – 2 Flekkerøy
17/10/15Vindbjart 1 – 1 Flekkerøy
18/07/15Flekkerøy 1 – 1 Vindbjart
22/04/15Flekkerøy 1 – 1 Vindbjart
30/08/14Flekkerøy 1 – 1 Vindbjart
16/05/14Vindbjart 3-1Flekkerøy៕

Arsenal

ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print