បាល់ទាត់នៅអុីតាលី Serie A ថ្ងៃនេះ Roma, Napoli, Juventus សម្លឹងរក៣ពិន្ទុ ខណៈ Inter Milan ប៉ះ Fiorentina

ចែករំលែក៖

Roma Bosnian forward Edin Dzeko (R) heads the ball and scores during the Europa League football match Roma vs Viktoria Plzen at the Olympic Stadium in Rome on November 24, 2016.  / AFP / FILIPPO MONTEFORTE        (Photo credit should read FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images)

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអុីតាលី Serie A ថ្ងៃនេះក្រុម Roma, Napoli, Juventus សង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុពីគូប្រកួតទាំងក្នុង និងក្រៅទឹកដី ។ ចំណែក InterMilan ស្វាគមន៍ក្រុម Fiorentina ។

Palermo(19) Vs Lazio(4)
Palermo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cagliari ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ AC Milan ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bologna ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Lazio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sassuolo ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Napoli ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Genoa ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/04/16Palermo 0 – 3 Lazio
22/11/15Lazio 1 – 1 Palermo
22/02/15Lazio 2 – 1 Palermo
30/09/14Palermo 0 – 4 Lazio
20/01/13Palermo 2 – 2 Lazio
03/09/12Lazio 3 – 0 Palermo
ទស្សនៈWDW:Palermo 1 – 3 Lazio
ទស្សនៈPD:Palermo 0 – 3 Lazio
ទស្សនៈAsianB: Lazio អាចឈ្នះ

Bologna(13) Vs Atalanta(5)
Bologna ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fiorentina ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Roma ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Palermo ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Atalanta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Genoa ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sassuolo ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Roma ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/03/16Atalanta 2 – 0 Bologna
01/11/15Bologna 3 – 0 Atalanta
30/03/14Bologna 0 – 2 Atalanta
10/11/13Atalanta 2 – 1 Bologna
27/04/13Atalanta 1 – 1 Bologna
02/12/12Bologna 2 – 1 Atalanta
ទស្សនៈWDW:Bologna 0 – 1 Atalanta
ទស្សនៈPD:Bologna 1 – 1 Atalanta
ទស្សនៈAsianB: Bologna អាចឈ្ន

Cagliari (14) Vs Udinese(15)
Cagliari ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Palermo ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Torino ៥-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Chievo ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Udinese ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Torino ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Genoa ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Napoli ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/05/15Cagliari 4 – 3 Udinese
18/01/15Udinese 2 – 2 Cagliari
02/03/14Cagliari 3 – 0 Udinese
06/10/13Udinese 2 – 0 Cagliari
27/04/13Cagliari 0 – 1 Udinese
02/12/12Udinese 4 – 1 Cagliari
ទស្សនៈWDW:Cagliari 0 – 1 Udinese
ទស្សនៈPD:Cagliari 3 – 3 Udinese
ទស្សនៈAsianB: Udinese អាចឈ្នះ

Crotone (20) Vs Sampdoria (11)
Crotone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Chievo ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ InterMilan ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Torino ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Sampdoria ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ InterMilan១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Fiorentina ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sassuolo ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/04/12Crotone 1 – 0 Sampdoria
01/11/11Sampdoria 2 – 0 Crotone
21/04/02Sampdoria 0 – 2 Crotone
18/11/01Crotone 1 – 1 Sampdoria
25/03/01Sampdoria 2 – 1 Crotone
01/11/00Crotone 1 – 1 Sampdoria
ទស្សនៈWDW:Crotone 0-1 Sampdoria
ទស្សនៈPD:Crotone 0 – 1 Sampdoria
ទស្សនៈAsianB: Crotone អាចឈ្នះ

Genoa (12) Vs Juventus(1)
Genoa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Atalanta ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Udinese ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Lazio ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Juventus ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Chievo ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Pescara ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sevilla ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/02/16Juventus 1 – 0 Genoa
20/09/15Genoa 0 – 2 Juventus
22/03/15Juventus 1 – 0 Genoa
30/10/14Genoa 1 – 0 Juventus
17/03/14Genoa 0 – 1 Juventus
27/10/13Juventus 2 – 0 Genoa
ទស្សនៈWDW:Genoa 0 – 1 Juventus
ទស្សនៈPD:Genoa 1 – 1 Juventus
ទស្សនៈAsianB: Juventus អាចឈ្នះ

Roma(2) Vs Pescara(18)
Roma ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bologna ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Atalanta ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Plzeň ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
Pescara ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ AC Milan ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Empoli ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Juventus ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/04/13Roma 1 – 1 Pescara
25/11/12Pescara 0 – 1 Roma
ទស្សនៈWDW:Roma 3 – 0 Pescara
ទស្សនៈPD:Roma 3 – 0 Pescara
ទស្សនៈAsianB: Roma អាចឈ្នះ

Napoli(6) Vs Sassuolo (16)
Napoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lazio ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Udinese ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Dynamo Kyiv ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Sassuolo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Atalanta ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sampdoria ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bilbao ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/01/16Napoli 3 – 1 Sassuolo
24/08/15Sassuolo 2 – 1 Napoli
24/02/15Napoli 2 – 0 Sassuolo
28/09/14Sassuolo 0 – 1 Napoli
16/02/14Sassuolo 0 – 2 Napoli
26/09/13Napoli 1 – 1 Sassuolo
ទស្សនៈWDW:Napoli 3 – 0 Sassuolo
ទស្សនៈPD:Napoli 2 – 1 Sassuolo
ទស្សនៈAsianB: Napoli អាចឈ្នះ

InterMilan(9) Vs Fiorentina(8)
InterMilan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crotone ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ AC Milan ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Hapoel ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Fiorentina ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sampdoria ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Empoli ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ PAOK ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/02/16Fiorentina 2 – 1 InterMilan
28/09/15InterMilan 1 – 4 Fiorentina
02/03/15InterMilan 0 – 1 Fiorentina
06/10/14Fiorentina 3 – 0 InterMilan
16/02/14Fiorentina 1 – 2 InterMilan
27/09/13InterMilan 2 – 1 Fiorentina
ទស្សនៈWDW:InterMilan0-1Fiorentina
ទស្សនៈPD:InterMilan 2 – 2 Fiorentina
ទស្សនៈAsianB: Fiorentina អាចឈ្នះ

អុីតាលី Serie B
Verona(1) Vs Bari (10)
Verona ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Spezia ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Novara ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Cittadella ៥-១ ក្រៅផ្ទះ។
Bari ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Latina ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Spezia ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Carpi ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/02/13Bari 0 – 2 Verona
29/09/12Verona 1 – 0 Bari
14/04/12Verona 4 – 1 Bari
08/11/11Bari 0 – 1 Verona
10/06/07Verona 4 – 2 Bari
27/01/07Bari 0 – 1 Verona
ទស្សនៈWDW:Verona 2 – 0 Bari
ទស្សនៈPD:Verona 3 – 1 Bari

Salernitana(12) Vs Vercelli(15)
Salernitana ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cittadella ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ternana ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Latina ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Vercelli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៤-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Carpi ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Entella ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Vicenza ១-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/04/16Vercelli 1 – 1 Salernitana
28/11/15Salernitana 1 – 2 Vercelli
ទស្សនៈWDW:Salernitana 1-1 Vercelli
ទស្សនៈPD:Salernitana 1 – 0 Vercelli

roma-4-1-plzen

...

ដោយ៖ ណារាជ


ចែករំលែក៖
ពាណិជ្ជកម្ម៖ Naza Wedding Planner ads2 ads3 ambel-meas ads5 ads6 scanpeople ads7 fk Print