ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ៤១នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣៨នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

​​ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១២ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ មានករណី​ឆ្លងចំនួន​ ៤១នាក់​ ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយ​​ ៣៨នាក់ខណៈអ្នកជំងឺស្លាប់​​ … អាន​បន្ថែម ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ៤១នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣៨នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

រីករាយការជួបជុំ និងអបអរពិធីបុណ្យសែនព្រះខែនៅណាហ្គាវើលដ៍

ភ្នំពេញ៖ ណាហ្គាវើលដ៍ នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ផ្តល់ជូននូវការជួបជុំដ៏រីករាយ និងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនដ៏ច្រើនក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យសែនព្រះខែ ដូចជា​ នំសែនព្រះខែខ្ចប់ក្នុងប្រអប់នាំសំណាង ម្ហូបសុភមង្គល … អាន​បន្ថែម រីករាយការជួបជុំ និងអបអរពិធីបុណ្យសែនព្រះខែនៅណាហ្គាវើលដ៍

ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ២១នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣៥នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

​​ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅព្រឹក​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​១១ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ មានករណី​ឆ្លងចំនួន​ ២១នាក់​ ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយ​​ ៣៥នាក់ខណៈអ្នកជំងឺស្លាប់​​ … អាន​បន្ថែម ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ២១នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣៥នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ៣៦នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ១៥នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

​​ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​១០ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ មានករណី​ឆ្លងចំនួន​ ៣៦នាក់​ ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយ​​ ១៥នាក់ខណៈអ្នកជំងឺស្លាប់​​ … អាន​បន្ថែម ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ៣៦នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ១៥នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ២៥នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៥៤នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

​​ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​០៩​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ មានករណី​ឆ្លងចំនួន​ ២៥នាក់​ ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយ​​ ៥៤នាក់ខណៈអ្នកជំងឺស្លាប់​​ … អាន​បន្ថែម ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ២៥នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៥៤នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ៣៥នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ២៤នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃចន្ទ​ទី​០៨ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ មានករណី​ឆ្លងចំនួន​ ៣៥នាក់​ ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយ​​ ២៤នាក់ខណៈអ្នកជំងឺស្លាប់​​ … អាន​បន្ថែម ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ៣៥នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ២៤នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ៤៤នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣៣នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

​ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ​ទី​០៧ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ មានករណី​ឆ្លងចំនួន​ ៤៤នាក់​ ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយ​​ ៣៣នាក់ខណៈអ្នកជំងឺស្លាប់​​ … អាន​បន្ថែម ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ៤៤នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣៣នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ១៨នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ១០នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

​​ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី​០៦​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ មានករណី​ឆ្លងចំនួន​ ១៨នាក់​ ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយ​​ ១០នាក់ខណៈអ្នកជំងឺស្លាប់​​ … អាន​បន្ថែម ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ១៨នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ១០នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ២២នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ១៣នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

​ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅព្រឹក​ថ្ងៃសុក្រទី​០៥​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ មានករណី​ឆ្លងចំនួន​ ២២នាក់​ ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយ​​ ១៣នាក់ខណៈអ្នកជំងឺស្លាប់​​ … អាន​បន្ថែម ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ២២នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ១៣នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ២៩នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ១៩នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

​​ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅព្រឹក​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍្ត​ទី​០៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ មានករណី​ឆ្លងចំនួន​ ២៩នាក់​ ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយ​​ ១៩នាក់ខណៈអ្នកជំងឺស្លាប់​​ … អាន​បន្ថែម ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ២៩នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ១៩នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ៤០នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣៩នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

​ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅព្រឹក​ថ្ងៃពុធ​ទី​០៣​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ មានករណី​ឆ្លងចំនួន​ ៤០នាក់​ ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយ​​ ៣៩នាក់ខណៈអ្នកជំងឺស្លាប់​​ … អាន​បន្ថែម ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ៤០នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣៩នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ៣៩នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣៧នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​

​​ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅព្រឹក​ថ្ងៃអង្គារ​ទី​០២​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ មានករណី​ឆ្លងចំនួន​ ៣៩នាក់​ ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយ​​ ៣៧នាក់ខណៈអ្នកជំងឺស្លាប់​​ … អាន​បន្ថែម ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩៖​​ ​អ្នកឆ្លង​ ៣៩នាក់ ,អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣៧នាក់និងគ្មាន​អ្នកជំងឺស្លាប់​