ថ្ងៃ​នេះ​កម្ពុជា! ​បន្តរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ១៥១នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣៦៦នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ១១នាក់​

ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅព្រឹក​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍្ត​ទី​២១ ខែតុលា​​​​​ ឆ្នាំ២០២១នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​ ១៥១នាក់(PCR) ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​ ៣៣៦នាក់ និងករណីស្លាប់​ … អាន​បន្ថែម ថ្ងៃ​នេះ​កម្ពុជា! ​បន្តរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ១៥១នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣៦៦នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ១១នាក់​

កម្ពុជា! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ១៦៦នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ២៧០នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ១២នាក់​

ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃពុធ​ទី​២០ ខែតុលា​​​​​ ឆ្នាំ២០២១នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​ ១៦៦នាក់(PCR) ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​ ២៧០នាក់ និងករណីស្លាប់​ … អាន​បន្ថែម កម្ពុជា! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ១៦៦នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ២៧០នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ១២នាក់​

កម្ពុជា! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ១៧៥នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ២៧១នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ១១នាក់​

ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃអង្គារ​ទី​១៩ ខែតុលា​​​​​ ឆ្នាំ២០២១នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​ ១៧៥នាក់(PCR) ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​ ២៧១នាក់ និងករណីស្លាប់​ … អាន​បន្ថែម កម្ពុជា! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ១៧៥នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ២៧១នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ១១នាក់​

កម្ពុជាថ្ងៃនេះ! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ១៩៥នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ២៧៩នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ១២នាក់​

ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃចន្ទទី​១៨ ខែតុលា​​​​​ ឆ្នាំ២០២១នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​ ១៩៥នាក់(PCR) ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​ ២៧៩នាក់ និងករណីស្លាប់​ … អាន​បន្ថែម កម្ពុជាថ្ងៃនេះ! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ១៩៥នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ២៧៩នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ១២នាក់​

កម្ពុជា! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ២៥៨នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៤០៥នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ២៤នាក់​

ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃអាទិត្យទី​១៧​​ ខែតុលា​​​​​ ឆ្នាំ២០២១នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​ ២៥៨នាក់(PCR) ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​ ៤០៥នាក់ និងករណីស្លាប់​ … អាន​បន្ថែម កម្ពុជា! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ២៥៨នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៤០៥នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ២៤នាក់​

ថ្ងៃ​នេះកម្ពុជា! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ២៦៧នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣១១នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ២៤នាក់​

ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី​១៦​​ ខែតុលា​​​​​ ឆ្នាំ២០២១នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​ ២៦៧នាក់(PCR) ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​ ៣១១នាក់ និងករណីស្លាប់​ … អាន​បន្ថែម ថ្ងៃ​នេះកម្ពុជា! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ២៦៧នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣១១នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ២៤នាក់​

ក្រសួង​សុខាភិបាល​​​​​កម្ពុជា! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ២៦៥នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៤៩៩នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ២៦នាក

ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃសុក្រ​ទី​១៥​​ ខែតុលា​​​​​ ឆ្នាំ២០២១នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​ ២៦៥នាក់(PCR) ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​ ៤៩៩នាក់ និងករណីស្លាប់​ … អាន​បន្ថែម ក្រសួង​សុខាភិបាល​​​​​កម្ពុជា! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ២៦៥នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៤៩៩នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ២៦នាក

ក្រសួង​សុខាភិបាល​​​​​កម្ពុជា! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ២៦៨នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣៥៩នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ២៥នាក់​

ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅរសៀល​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍្ត​ទី​១៤​​ ខែតុលា​​​​​ ឆ្នាំ២០២១នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​ ២៦៨នាក់(PCR) ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​ ៣៥៩នាក់ និងករណីស្លាប់​ … អាន​បន្ថែម ក្រសួង​សុខាភិបាល​​​​​កម្ពុជា! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ២៦៨នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣៥៩នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ២៥នាក់​

ថ្ងៃ​នេះ​​​​កម្ពុជា! ​បន្តរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ២៧២នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៤៩៤នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ១៥នាក់​

ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅរសៀល​ថ្ងៃពុធទី​១៣​​ ខែតុលា​​​​​ ឆ្នាំ២០២១នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​ ២៧២នាក់(PCR) ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​ ៤៩៤នាក់ និងករណីស្លាប់​ … អាន​បន្ថែម ថ្ងៃ​នេះ​​​​កម្ពុជា! ​បន្តរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ២៧២នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៤៩៤នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ១៥នាក់​

ក្រសួង​សុខាភិបាល​​​កម្ពុជា! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ២៦៧នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣៩៩នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ១៧នាក់​

ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃអង្គារ​ទី​១២​​ ខែតុលា​​​​​ ឆ្នាំ២០២១នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​ ២៦៧នាក់(PCR) ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​ ៣៩៩នាក់ និងករណីស្លាប់​ … អាន​បន្ថែម ក្រសួង​សុខាភិបាល​​​កម្ពុជា! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ២៦៧នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៣៩៩នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ១៧នាក់​

កម្ពុជា! ​បន្តរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ២៥៨នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៥៤៦នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ២១នាក់​

​​ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃចន្ទទី​១១​​ ខែតុលា​​​​​ ឆ្នាំ២០២១នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​ ២៥៨នាក់(PCR) ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​ ៥៤៦នាក់ និងករណីស្លាប់​ … អាន​បន្ថែម កម្ពុជា! ​បន្តរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ២៥៨នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៥៤៦នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ២១នាក់​

ក្រសួង​សុខាភិបាល​​កម្ពុជា! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ២៣៩នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៤៨១នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ២៤នាក់

ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃអាទិត្យទី​១០​​ ខែតុលា​​​​​ ឆ្នាំ២០២១នេះ​ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​ ២៣៩នាក់(PCR) ខណៈ​ឣ្នកជាសះស្បើយចំនួន​ ៤៨១នាក់ និងករណីស្លាប់​ … អាន​បន្ថែម ក្រសួង​សុខាភិបាល​​កម្ពុជា! ​រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ចំនួន​ ២៣៩នាក់(PCR) និង​​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ៤៨១នាក់​ ខណៈ​អ្នកជំងឺកូវីដ​ស្លាប់​ ២៤នាក់